banner-image

Mešanje sredstava za zaštitu bilja

Pojava različitih štetnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji u isto vreme uslovljava potrebu za primenom više sredstava za zaštitu bilja (tank-miks). Naime, prilikom zaštite gajenih kultura često postoji potreba za mešanjem više sredstava za zaštitu bilja jer kod nekih kultura javlja se potreba za suzbijanjem više štetočina ili oboljenja istovremeno. Prilikom primene kombinacije preparata moraju se poštovati preporuke proizvođača, jer pogrešno mešanje preparata dovodi najčešće do smanjenja efikasnosti, a često nepoštovanje uputstva za primenu dovodi i do fitotoksičnog delovanja primenjenih sredstava na gajenu biljku.

Preparati se mogu mešati, ne svi, a na uputstvu svakog preparata piše sa kojima se mogu mešati Prilikom primene kombinacije preparata moraju se poštovati preporuke proizvođača, jer pogrešno mešanje preparata dovodi najčešće do smanjenja efikasnosti a često nepoštovanje uputstva za primenu dovodi i do fitotoksičnog delovanja primenjenih sredstava na gajenu biljku.

Ukoliko nismo sigurni u kompatibilnost sredstava možemo i sami ispitati mogućnost mešanja pesticida. Kompatibilnost je pojava kada se dva i više sredstava mogu mešati radi istovremene primene, a da se ne ispolje nikakve štetne posledice na gajenu biljku. Ako postoji bilo kakva sumnja u nemogućnost mešanja sredstava za zaštitu bilja ne treba ih mešati već ih koristiti odvojeno.

Nikako ne smemo mešati sredstva za zaštitu bilja jedno sa drugim pa ih onda dodavati u prskalicu. Kod mešanja sredstava za zaštitu bilja potrebno je voditi računa o redosledu mešanja. Treba imati uvidu da se prilikom mešanja pesticida može narušiti ravnoteža formulacija, jer se u isto vreme u istoj količini vode ili na istoj jedinici površine može naći dva ili tri puta više emulgatora, rastvarača, stabilizatora i dr.tj. pomoćnih supstanci koje sadrži pesticid što je rizično za gajenu biljku.

S obzirom na to da sve češće postoji potreba za dodavanjem i prihrane jer proizvođači đubriva često navode u preporuci mogućnost mešanja sa pesticidima redosled mešanja je sledeći: rastvor za tretiranje = voda + folijarno đubrivo + insekticid + fungicid.

Ako je potrebno mešati više sredstava za zaštitu bilja različitih formulacija treba poštovati redosled mešanja, a pravilan redosled je:

− koncentrovani rastvor (SL) − koncentrovana suspenzija (SC) − kvašljivi prašak (WP) − vododisperzibilne granule (WG) − koncentrat za emulziju (EC).

Poljoprivredna savetodavna služba APV, Divna Marić