banner-image

Šest miliona za skladištenje mesa

Ministarstvo poljoprivrede davaće po šest miliona dinara onima koji nameravaju da grade, dograđuju, rekonstruišu, adaptiraju ili saniraju objekate za skladištenje mesa ili pak da nabavljaju novu opremu.

Prema pravilniku za primarnu stočarsku proizvodnju na bespovratne podsticaje mogu da računaju preduzetnici, kao i pravna lica to jest privredna društva, zemljoradničke zadruge koje imaju najmanje pet članova i koje su u aktivnom statusu.

Finansiraće se troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije odnosno sanacije objekata za skladištenje mesa, te nabavka nove opreme: kompresora, isparivača, kondenzatora, panela sa metalnom konstrukcijom, vrata za komore, vodonepropusnih jama i separatora masti.

Osnovni uslovi za onoga ko podnosi zahtev za podsticaje je da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije u njegovom vlasništvu ili da na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem – fizičkim licem ili crkvom i verskom zajednicom ili jedinicom lokalne samouprave ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Uslov je i da nepokretnosti koje su predmet zakupa ne mogu imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa. Takođe, da je registrovana pretežna delatnost u Registru privrednih subjekata – skladištenje mesa i proizvodnja mesnih prerađevina, odnosno ako tu delatnost ima kao jednu od delatnosti navedenih u osnivačkom aktu. Za objekat koji je predmet investicije potrebno je rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova odnosno opštih i posebnih uslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Subvencionisanje cene nove opreme za pripremu i distribuciju stočne hrane iznosi 40-55 odsto od iznosa cene bez PDV-a. Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 55 odsto cene bez poreza.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 6.000.000 dinara. Predmetna oprema i investicija mora biti kupljena od 16. oktobra prethodne do 15. oktobra tekuće godine. Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50.000 dinara.
Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

Za korisnike sa teritorije AP Vojvodine neophodna je potvrda od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije, bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju. Takođe, i lokalna samouprava treba da izda potvrdu da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije, bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84, sa naznakom: „Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnoj stočarskoj proizvodnji”.

 

(Agrosmart)