banner-image

Sad dobro zaštitite repu

Na teritoriji koju pokriva PSS Pančevo šećerna repa se nalazi u fenofazi potpunog zatvaranja redova. S obzirom da je u proteklom periodu pala velika količina padavina i da su odmah zatim nastupile visoke temperature, stvorili su se povoljni uslovi za razvoj i širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Preporuka proizvođačima je da urade fungicidni tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih preparata.

Preventivni preparati su na bazi aktivne materije hlorotalonil (Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC), a sistemični: Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3-0,4 l/ha, Antre plus  (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha, Duett Ultra  (a.m. eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,6 l/ha, Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha, , Zamir 400 EW  (a.m. prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha.

(PSS Pančevo)