banner-image

S diplomom u brazdu

Kada­ se­ udruže­ znanje, rad­ ­i iskustvo, ­uspeh­ ne može­ da ­izostane.­ To ­potvrđuje ­primer­ Milutina ­Popova,­ diplomiranog­ inženjera fitofarmacije­ iz­ sela­ Parta kod­ Vršca.­

Ovaj­ mladi­ poljoprivrednik­ je­ oduvek­ znao­ da će­ ostati­ da­ živi­ i­ radi­ u svom ­selu,­ a ­fakultet­ je­ završio­ kako­ bi­ se­ agrarom­ bavio na­ najsavremeniji­ način.­ Njegov primer­ interesantan je­ iz­ dva razloga.­ Prvo­ što­ je­ ostao­ u sredini­ koju ­mladi­ pošto-poto žele ­da ­napuste,­ a ­drugo­ što ­je uhlebljenje­ za­ stečeno­ visoko obrazovanje­ pronašao­ u­ svom domaćinstvu.­ Primer ­redak ­za Srbiju,­ ali­ ne ­i­ za ­Evropu, ­gde je­ logično­ da­ visokoobrazovani­ kadrovi­ stečeno­ obrazovanje­ koriste­ za­ unapređenje­ poslovanja­ na­ sopstvenom gazdinstvu.­

U ­slučaju ­poljoprivrednika iz ­Parte­ ovo­ se­ pokazalo kao­ dobar­ potez, ­jer­ se­ na­ njegovom gazdinstvu­ ostvaruju ­visoki­ i­ stabilni­ prinosi,­ kao­ i dobar­ kvalitet­ gajenih­ useva. Ujedno­ je­ jedno­ od­ odabranih imanja ­s­ kojima ­sarađuje­ vršačka­ poljoprivredna­ stručna­ služba.

-­Odlučili­ smo­ se­ prvenstveno­ za­ ratarsku­ proizvodnju, ­pre­ svega ­za­ kukuruz,­ ali­ i suncokret­ i­ pšenicu. ­Ove ­useve­ gajimo­ na­ oko­ 94­ hektara,­ od kojih ­je ­naših­ 76, ­a ­ostalo ­uzimamo­ u­ zakup,­ objašnjava­ Popov. Ratarstvom­ se,­ kaže,­ bave zato­ što­ taj­ posao­ domaćinstvo,­ koje­ čine­ Milutinovi­ roditelji, ­baba ­i­ deda, može ­da uradi­ samo,­ bez­ angažovanja dodatne­ radne­ snage.­ Takođe, poseduju­ svu­ potrebnu­ mehanizaciju.­ Milutin ­kaže­ i ­da ­je ­u ovom­ poslu­ važno­ da­ se­ sve obavi­ na­ vreme­ i­ pravilno,­ kao i­ da­ se ­ne treba­ po ­svaku cenu držati­ propisanih ­rokova­ nego osluškivati­ prirodu­ i­ na osnovu­ toga­ raditi.

­ Tako,­ na primer,­ iako­ za­ neke­ hibride kukuruza­ postoji­ preporuka­ da se­ setva ­obavi­ na ­rastojanju ­od 18,5,­19 centimetara ­u ­redu,­ on ipak ­seje ­na ­razmak­ od­ 22,5­ centimetara,­ jer­ smatra­ da­ bi­ u slučaju ­suše,­koja ­na ovom­ podneblju­ nije­ neuobičejena, ­to ­bilo  ­pogubno ­za ­usev.­ Praktikuje i­ da­ setvu ­obavi­ nešto ­ranije ­u odnosu ­na­ preporuke,­ jer­ se ­pokazalo ­da­ se­ u­ tom ­slučaju ­biljke ­bolje ­ukorene­ i­ lakše­ podnesu ­visoke­ letnje­ temperature.­ Priznaje ­i ­da ­ima ­sreću­ što su­ njegove­ njive­ kvalitetne­ i idealne ­za­ uzgoj ­biljaka, ­s obzirom­ na­ to­ da­ je­ zemljište­ u Banatu­ uglavnom ­slabije ­plodnosti.

Kukuruz­ je­ glavni­ proizvod ovog gazdinstva ­i­ u ­proseku­ godišnje­ zauzme­ 60 hektara. ­Suncokret ­seju ­na­ oko­ 25­ hektara,­ a pšenicu­ na­ oko­ osam.­ Suncokret­ i pšenica ­takođe ostvaruju­ dobre­ prinose,­ ali­ i­ omogućavaju,­ barem­ delimično,­ poštovanje­ plodoreda.­ Uprkos tome,­ na­ delu­ površina­ kukuruz ­se ­gaji­ dve­ godine uzastopno­ na ­istoj ­parceli.­

Popov­ kaže­ da­ se­ sporadično ­javlja­ problem­ crvenila­ i­ kukuruzne zlatice­ u ­ovom­ usevu ­o­ čemu ­vode­ računa­ kako­ bi­ se­ izbegle posledice­ po­ prinos­ i­ kvalitet ­zrna.

Prošle­ godine­ je­ na­ ovom imanju ­izgrađeno ­i višenamensko ­podno ­skladište ­u ­koje­m će ­da­ se ­smesti ­polovina ­godišnjeg ­roda kukuruza. ­Na ­izgradnju­ ovog­ objekta­ porodica­ Popov ­se ­odlučila ­kako ­bi ­izbegla prodaju ­u ­vreme ­kada ­je ­zrno ­najjeftinije ­i ­sačuvala ­rod do­ povoljnije­ prilike­ za­ prodaju. ­Deo ­roda­ čuvaju i­ u ­čardaku. ­Najveći ­deo ­kukuruza ­beru ­u zrnu, ali ­deo i u klipu, ­i ­to ­prvenstveno ­zbog ­oklaska­ koji ­koriste ­za ­ogrev.

­U ­okviru ­imanja instaliran ­je ­kotao ­koji ­kao ­gorivo­ koristi­ isključivo­ žetvene­ ostatke ­s ­njiva, ­pa nema potrebe­ za­ kupovinom­ energenata­ za­ grejanje­ velike­ porodične ­kuće.

Popov­ napominje­ i­ da­ je imao­ nameru­ da­ napusti­ suvo ratarenje ­i ­iskopa ­bunar ­iz ­kojeg bi­ zalivao ­njive, ­ali ­je ­odustao, ­jer ­se­ plaši ­degradacije zemljišta.

 -­Nemamo­ svoj ­stajnjak, ­pa ­mislim ­da ­bi ­navodnjavanje ­dovelo ­do ­kvarenja strukure­ njiva. Razmišljali­ smo­ i­ o­ tome­ da počnemo ­s ­tovom­ junadi­ čime­ bi obezbedili­ dodatni­ prihod, ali ­i ­stajnjak ­za ­oranice,­ međutim ­odustali ­smo ­zbog nesigurnog ­otkupa ­mesa, ­objašnjava ­Popov.

Ovaj ­mladi ­poljoprivrednik smatra ­i da ­je ­za ­uspeh­ u­ poslu važno­ stalno­ pratiti­ novosti i­ uvoditi­ ih­ u­ proizvodnju. Eksperimentisao­ je ­s ­različitim­ selekcijama­ semena ­dok ­nije ­našao ona ­koja najbolje ­odgovaraju­ njegovim­ njivama.­ Slično­ je­ bilo­ i­ sa­ herbicidima­ i đubrivima. Napominje ­i­ da ­je­ imao ­sreću­ što­ njegova­ porodica­ ima toliko­ oraničnih­ površina, jer­ je­ to ­jedini­ način ­da ­se ­od ratarstva­ može­ živeti.­ Smatra­ da­ oni­ s­ posedima­ od­ oko 10­ hektara ­moraju ­da ­se ­posvete­ nekoj­ intenzivnijoj­ proizvodnji­ ako­ žele­ da­ obezbede egzistenciju.­ Njegova ­porodica se­ trudi­ i­ da­ svoje­ površine postepeno uvećava, ­ali ­isključivo­ kupovinom­ njiva­ dobrog kvaliteta ­koje ­se ­naslanjaju­ na njihove ­njive.

Na­ kraju­ Milutin­ kaže­ da je ­za ­uspeh­ u­ poslu ­najvažnija sloga ­i ­da bitne­ odluke­ o­ poslovanju­ donosi­ jedan­ član porodice. ­U ­ovom ­slučaju ­stariji ­su svoje ­poverenje­ poklonili ­njemu­ i, ­po­ svemu ­sudeći, dobro­ su­ uradili.­ Nada­ se­ i da­ će­ svoje­ znanje­ i­ imanje imati ­kome ­da ­ostavi ­u ­nasleđe­ jer će­ se,­ kako­ kaže,­ ako sve­ bude ­išlo ­po ­planu, ­na ­jesen ­oženiti.

A.­ Milić

(Poljoprivrednik)