banner-image

Hrvatska: U praziluku 135 puta više pesticida od dozvoljenog

Ministarstvo poljoprivrede u petak je na svojoj internetskoj stranici objavilo da sa tržišta povlači sveži nezapakovani praziluk zbog utvrđene povećane količine pesticida.

Uzorak svežeg nezapakovanog praziluka, u kojem je pronađena povećana količina pesticida, uzet je 4. novembra 2016. godine na pijaci Kvatrić u Zagrebu. Proverom proizvoda utvrđeno je da dolazi iz OPG-a Suzana Novosel iz Zagreba.

Nalaz službene kontrole sanitarne inspekcije utvrdio je da je na praziluku prisutno 1,35 mg/kg-ppm pesticida hlorpirifosa.

Prema Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnoj količini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla (NN 80/2013), utvrđena količina hlorpirifosa u/na praziluku (1,35 ± 0,33 mg/kg) prelazi postavljenu EU MDK vrednost od 0,01 mg/kg.

Konzumacija praziluka s navedenim ostacima hlorpirifosa prema ministarstvu poljoprivrede predstavlja akutni rizik kod kratkotrajnog unosa za zdravlje ljudi.

(Srbija danas)