banner-image

Povoljni krediti za opremu za navodnjavanje, kamata 1%

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je nedavno konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje i bušenje bunara u 2018. godini

Sredstva će se po ovom konkursu dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine. 

 Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Pri tome maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, a ne može bit manji od 1.000 evra. Grejs period je 12 meseci, i za to vreme se ne obračunava se interkalarna kamata. Rok za otplatu kredita je 30 meseci, a otplaćuje se u šestomesečnim anuitetima, s tim da se prva rata  uplaćuje po isteku grejs perioda.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. Predračuni učesnika konkursa moraju biti isključivo od dobavljača čija je osnovna delatnost proizvodnja i prodaja sistema i opreme za navodnjavanje.Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i  originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu, original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. Podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku. Ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije.

Takođe je potrrebno dostaviti original izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, zatim dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje ne stariji od 30 dana, kao i fotokopiju lične karte.  

Pravna lica učesnici na konkursu treba da dostave i izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem, kao i potvrdu Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Prijavu sa traženom dokumentacijom treba dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21001 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom “ Za konkurs“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs