banner-image
banner-image

Bespovratno 80 miliona za plasteničku proizvodnju

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage, saksija, kontejnera za proizvodnju rasada, oslonaca za povrće ( mreža i kolja).

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos od 80.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije. 

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizička lica i osnivače pravnog lica mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru,  jeste 1.000,00 dinara/m2 i ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara po prijavi, odnosno ne može biti veći od 1.650.000,00 dinara zaposebne kategorije –  žene, mlade i poljoprivrednike koji rade u otežanim uslovima.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje  jeste 1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000,00 dinara po prijavi odnosno do 660.000,00 dinara za posebne kategorije.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000,00 dinara odnosno do 2.310.000,00 dinara za posebne kategorije.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a. 

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu nultom kontrolom, odnosno utvrđivanjem zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: 1. konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, 2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora; 3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote; 4. mreže za senčenje objekta; 5. sistem za navodnjavanje „kap po kap”, sisteme za mikrokišenje; 6. sistem za fertirigaciju; 7. stolove za proizvodnju rasada; 8. instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage; 9. saksije, kontejnere za proizvodnju rasada, oslonace za povrće ( mreže i kolje) 10. sistem za zagrevanje.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, za jednu ili više tačaka u okviru konkursa.

Pravo na podsticaje mogu da ostvare lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i pravna lica 
Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 0,49 ha proizvodnje odgovarajuće poljoprivredne kulture za koju se konkuriše u zaštićenom prostoru.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.03.2019. godine. 

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom treba dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom: „Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. 
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4413 od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik, mogu se preuzeti sa internet adrese (www.psp.vojvodina.gov.rs ).

(Agrosmart)