banner-image
banner-image

Vlada Srbije Uredbom zaštitila prirodno bogatstvo Zasavice

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o proglašenju specijalnog rezervata prirode „Zasavica“.

Ovom Uredbom područje vodotoka Zasavice stavlja se pod zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno I kategorije kao specijalni rezervat prirode pod imenom „Zasavica”.

Specijalni rezervat prirode „Zasavica” stavlja se pod zaštitu kako bi se očuvao prirodni vodotok Zasavice, kao osnovni ekološki faktor, gde su prisutna vodena, močvarna, livadska i šumska staništa, karakteristična za ravničarske predele.

Na prostoru Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” omogućen je opstanak brojnom specifičnom i raznovrsnom živom svetu. Ovo područje je dom za 218 vrsta gljiva i 655 vrsta viših biljaka među kojima su i krajnje ugrožene vrste: aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa), borak (Hippuris vulgaris), jezičasti ljutić (Ranunculus lingua), rebratica (Hottonia palustris).

U Zsavici je registrovano i više od 250 vrsta fitoplanktona, 190 vrsta zooplanktona, veliki broj beskičmenjak, 19 vrsta riba među kojima i strogo zaštićene vrste: umbra (Umbra krameri), zlatni karaš (Carassius carassius), linjak (Tinca tinca).

Na ovom prostoru živi i 13 vrsta vodozemaca 12 vrsta gmizavaca i 182 vrste ptica. Među pticama su i vrste kategorisane kao SPEC 1, koje pripadaju grupi najugroženijih životinja na planeti: patka njorka (Aythya nyroca), mali vranac (Phalacrocorax pygmaeus), prdavac (Crex crex), orao krstaš (Aquila heliaca), stepski soko (Falco cherrug), šljuka livadarka (Gallinago media). Zasavica je dom i za oko 65 vrsta sisara među kojima su i strogo zaštićene vrste: vidra (Lutra lutra), divlja mačka (Felis silvestris), dabar (Castor fiber).

Na teritoriji Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” zabeleženo je 29 tipova staništa prioritetnih za zaštitu na nacionalnim nivou, pri čemu su 23 prioritetna NATURA 2000 međunarodno značajna staništa, odnosno 25 su selektovana EMERALD staništa.

Specijalni rezervat prirode „Zasavica” nalazi se na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Njegova površina je 1128,55 ha, od čega je 704,93 ha (62%) u državnom vlasništvu, a 423,62 ha (38%) u privatnom, od čega je I stepenom obuhvaćeno 5,30%, II stepenom 60,81% i III stepenom 33,89% ukupne površine područja.

Specijalni rezervat prirode „Zasavica” poverava se na upravljanje Pokretu gorana iz Sremske Mitrovice. Upravljač je dužan da zasnuje digitalnu bazu podataka, odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Specijalnim rezervatom prirode „Zasavica”, u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.