banner-image

Podrška zapošljavanju žena žrtava porodičnog nasilja u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, raspisao je Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu od 5.540.000,00 dinara.

Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2019. godinu

Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žena koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i koji je sastavni deo indvidualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima Centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje.

Ovim programom planirana su sredstva za bruto zaradu Korisnice mere (porezi i doprinosi na teret zaposlene i na teret poslodavca) i putnih troškova, ukoliko postoje, u trajanju od 12 meseci.

Sredstva će se isplaćivati kvartalno.

Iznos zarade Korisnice mere treba da je u skladu sa aktima Poslodavca, da odgovara kvalifikacijama i radnom mestu na koje se osoba zapošljava i ne sme biti ispod minimalne zarade u Republici Srbiji.

Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcu, koji u radni odnos prima lice koje je ciljna grupa ovog Konkursa, koje je prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Poslodavac može podneti zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), za prijem u radni odnos jedne ili više žena koje su ciljna grupa ovog javnog konkursa.

Sredstva se odobravaju Poslodavcu koji zasnuje radni odnos na određeno vreme u trajanju od 12 meseci, sa punim radnim vremenom, sa ženom koja je pretrpela ili je u situaciji nasilja i gde je zapošljavanje sastavni deo plana usluga i mera u okviru postupka za zaustavljanje nasilja koji vodi centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:

 1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine
 2. da je osposobljen i ekonomski sposoban za prijem u rad žena koje su trpele nasilje
 3. da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak
 4. da nije bio u blokadi zadnjih šest meseci pre objave Konkursa
 5. da uredno izmiruje obaveze po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze po osnovu javnih prihoda maksimalno
 6. da na osnovu predloga i procene Komisije Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši selekciju kandidatkinja za navedeno radno/a mesto/a.

Poslodavac je dužan da:

 • Po donošenju Odluke Sekretarijata, prisustvuje informativnom razgovoru o nasilju nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, koji organizuje Sekretarijat;
 • Po donošenju Odluke Sekretarijata, zaključi ugovor o radu sa izabranom Korisnicom mera na određeno vreme u trajanju od 12 meseci sa punim radnim vremenom;
 • Redovno vrši isplatu zarade na račun Korisnice mere i putnih troškova (ukoliko postoje) i redovno uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i istekom svakog meseca dostavi dokaz o mesečnoj uplati istih i izveštaj o prisutnosti na radu za lice/a iz ugovora;
 • Omogući Sekretarijatu i Centru za socijalni rad monitoring nad sprovođenjem aktivnosti finansiranih po osnovu ovog Konkursa;
 • Obezbedi Korisnici mere ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost shodno zakonu i ne iznosi podatke o tome da je Korisnica mera pretrpela nasilje i da je zbog toga zaposlena.

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 09.12.2019.godine

 Za sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom konkursa kontakt osoba u Pokrajinskom  sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je Daniel Dimitrov, e-mail: daniel.dimitrov@vojvodina.gov.rs