banner-image

Spaseno i u Dunav ispušteno više od 330 kg ribe i riblje mlađi

Akcija spašavanja ribe i riblje mlađi i njena translokacija u glavne rečne tokove reka Dunava i Save simbolično je nazvana „Milion jedinki riblje mlađi u 2021.godini vratimo Dunavu i Savi“.

Realizovana je prva uspešna akcija spašavanja u razlivu reke Save, tačnije na području SRP “Obedska bara“ 17.07.2021.godine, a dana 19.08.2021.godine, na području SRP „Koviljsko-Petrovaradinskog rita“, gde su zaposleni u JP “Vojvodinašume“ – sektor za ribarstvo realizovati akciju spašavanje ribe i riblje mlađi, translokacijom u glavno korito reke Dunav.

SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ se nalazi na levoj i desnoj obali reke Dunav, na njegovom srednjem toku kroz Srbiju od 1.250 do 1225 km. Rezervat zahvata prostrano inundaciono područje reke Dunav pored naselja Kovilj i Petrovaradin, po kojima je i dobio ime. Predstavlja najveći očuvani ritski kompleks koji se celom površinom nalazi u plavnom području reke Dunav (nebranjeni deo).

U ovoj akciji realizovano je spašavanja i translokacije dela zaostale riblje mlađi i ostalih jedinki autohtonih vrsta riba iz odsečenih bara Kenderat, Dugaja i Aleksina bara sa Koviljskog dela rita u glavno korito reke Dunav (Beščanski most – deo RP Srem).

Oprema i ljudstvo se premeštaju na nove lokacije, da bi do kraja avgusta i početkom septembra realizovali još nekoliko akcija spašavanja i translokacija riblje mlađi.

Naredna akcija će biti  na području “Apatinskog rita“ na reci Dunav, zatim razliv reke Dunav na području “Monoštorskog rita“ i verovatno ukoliko vodostaji budu optimalni, završetak ovogodišnje akcije  „Milion jedinki riblje mlađi u 2021.godini vratimo Dunavu i Savi“, će biti u razlivu reke Dunav na području SRP “Deliblatska peščara“.

U akciji spašavanja i translokacije riblje mlađi učestvovao je i direktor JP „Vojvodinašume“ Kokai Roland, koji je tim povodom izjavio da JP Vojvodinašume, kao upravljač ribarskim područjima obezbeđuje očuvanje i održanje ribljeg fonda, kako po pitanju kvantiteta, tako i po pitanju raznovrsnosti ribljih vrsta – pre svega autohtonih.

Osim preduzimanja mera i aktivnosti u svrhu sprečavanje ribokrađe, redovno se vrši i poribljavanje ribljom mlađi iz veštačkog uzgoja.