banner-image

Razmena pšenice za brašno preko Robnih rezervi

Robne rezerve su oglasile prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 30.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba.

Razmena merkantilne pšenice za brašno obaviće se u paritetnom odnosu koji će se utvrditi na osnovu sakupljenih ponuda.

Merkantilna pšenica treba da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maksimalno 0,25%, sadržaj sirovih proteina minimalno 11,5%.

Pšenica treba da je u rasutom stanju. Cena pšenice se utvrđuje iz odnosa razmene. Isporuka će se obaviti na paritetu silos skladištara Direkcije, na osnovu pisanog naloga Direkcije.

Brašno može biti u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50kg ili 25kg neto mase sa propisanom deklaracijom.  Cena brašna je 33,00 din/kg, sa pdv-om. Isporuka je najkasnije u roku 10 dana od dana preuzimanja merkantilne pšenice.

Obaveza ponuđača je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti brašno do konačne isporuke.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 21.11.2022. godine, do 11 časova. Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u zatvorenoj koverti u pisarnicu Direkcije na adresi: ul. Dečanska broj 8a, Beograd, 6. sprat. Ponude se dostavljaju sa naznakom „PONUDA ZA RAZMENU MERKANTILNE PŠENICE ZA PŠENIČNO BELO BRAŠNO T-500- NE OTVARATI“, na poleđini koverte potrebno je napisati naziv, i adresu ponuđača.

Otvaranje ponuda će se obaviti. 21.11.2022. godine, u 11:30 časova, u sali br. 654 na VI spratu. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda moraju imati ovlašćenje. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti na telefone: 011/3343-652 i 021/526-890. Direkcija zadržava pravo jednostranog odustanka od realizacije ovog javnog oglasa.