banner-image

Prijavite se za besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Javni poziv za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2024. godinu

Cilj raspisivanja Poziva je praćenje stanja plodnosti, očuvanje plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području AP Vojvodine.

Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta obuhvata kontrolu osnovnih parametara plodnosti i dopunskih parametara plodnosti u obradivom poljoprivrednom zemljištu od I – V katastarske klase.

Kontrola plodnosti podrazumeva izvršenje sledećih radnji: evidencija proizvodnih  parcela, uzimanje, priprema i analiza uzoraka, dostavljanje rezultata analize korisnicima obradivog poljoprivrednog zemljišta, davanje preporuka za đubrenje u naredne četiri godine (zavisno od kultura koje će biti gajene u naredne četiri godine), unos podataka i rezultata u „Agrosens“ elektronsku bazu podataka, klasifikacija dobijenih rezultata i dostavljanje izveštaja Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kontrola osnovnih parametara plodnosti podrazumeva:  utvrđivanje stepena kiselosti, sadržaj azota, fosfora, kalijuma, humusa i  kalcijum karbonata.

Kontrola dopunskih parametara plodnosti podrazumeva:  besplatnu dostavu ugovorenog broja pripremljenih uzoraka ovlašćenoj organizaciji za određivanje dopunskih parametara plodnosti radi analize sadržaja: bakra, cinka, nikla, hroma, arsena, žive, olova i kadmijuma. Rezultate kontrole Dopunskih parametara plodnosti, ovlašćena organizacija za određivanje dopunskih parametara plodnosti besplatno će dostaviti subjektima iz koje su joj uzorci upućeni na analizu.

Realizacija kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini finansiraće se u celosti (100%) iz budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za šta su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Kontrola osnovnih parametara plodnosti se planira na minimum 3.069 uzoraka po ceni od 2.908 dinara po uzorku sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Kontrola dopunskih parametara plodnosti se planira u broju na minimum 80 uzoraka po ceni od 13.440 dinara po uzorku sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je zaključno sa 18.07.2024. godine.

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem preko digitalne platforme AgroSens APV. Aplikacija kao i uputstvo za korišćenje mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

Prilikom apliciranja obavezno navesti kontakt telefone i mejl adrese koji se svakodnevno koriste u poslovnoj komunikaciji, telefone i mejl adrese koji nisu u svakodnevnoj upotrebi ne unositi u aplikaciju.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4405.

Tekst Poziva i obrazac za  prijavu za učešće mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.