banner-image

Do novih hektara uz povoljan kredit

Razvojni fond Vojvodine objavio je 12. oktobra konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara.
Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja.
Krediti su namenjeni kupovini poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Uslovi kreditiranja:

Iznos kredita: od 500.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara
Primena valutne klauzule: – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate
Kamatna stopa: 2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke i 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom(kamatna stopa za korisnike kredita koji svoju poslovnu aktivnost obavljaju na teritorijama gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen)
Rok vraćanja kredita: 60 meseci, nakon isteka grejs perioda
Grejs period: 12 meseci
Sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine
Anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope
obezbeđenje kredita: – lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva – garancija poslovne banke ili založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Fond), čiji je minimalni odnos procenjene vrednosti i traženog kredita 200%.

Minimalni uslovi:

Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu
Nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda
Navršenih manje od 60 godina života
Kupovina minimum 1 ha, a maksimum 15 ha poljoprivrednog zemljišta
Kupovina poljoprivrednog zemljišta od vlasnika koji nisu zakonski naslednici u pravoj liniji ili bračnih drugova
Poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora biti u prečniku od 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
Kupovina poljoprivrednog zemljišta će se izvršiti u roku od najduže 10 meseci računato od dana zaključenja Ugovora o kreditu.
Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Kompletna potrebna dokumentacija dostavlja se prilikom predaje zahteva za kredit u Razvojnom Fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine doo u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.