banner-image

EK daje dodatna 122 miliona evra za preko potrebna istraživanja i inovacije

Komisija je iz svojeg programa za istraživanje i inovacije  Horizont 2020. odredila dodatnih 122 miliona evra za preko potrebna istraživanja koronavirusa. Komisija je ta sredstva osigurala kao deo svoje donacije od 1,4 milijarde evra u okviru inicijative za globalni odgovor na koronavirus, koju je 4. juna 2020. pokrenula predsednica Ursula von der Leyen.

Novi poziv na iskaz interesa poslednja je u nizu mera u području istraživanja i inovacija koje finansira EU za borbu protiv koronavirusa. Njime se dopunjuju ranije mere za razvoj dijagnostike, metoda lečenja i vakcinacije jačanjem kapaciteta za proizvodnju i primenu dostupnih rešenja kako bi se brzo odgovorilo na hitne potrebe. Poziv će isto tako pridoneti boljem razumevanju bihevioralnih i socioekonomskih posledica pandemije.

Mariya Gabriel, poverenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je:

Protiv ove pandemije borimo se svim sredstvima kojima raspolažemo: testiranjem, različitim metodama lečenja i prevencijom. Međutim, ako u toj borbi želimo pobediti, moramo shvatiti i kako pandemija utiče na naše društvo te kako na nju što brže reagovati. Moramo pronaći tehnološka rešenja za bržu proizvodnju medicinske opreme i potrepština, za kontrolu i sprečavanje širenja bolesti i za bolju brigu za pacijente.

Thierry Breton, poverenik za unutrašnje tržište, izjavio je:

Pomažemo zdravstvenim telima, zdravstvenim radnicima i široj javnosti u svim državama članicama u borbi protiv krize uzrokovane koronavirusom. Pritom se služimo inovativnim tehnologijama i alatima koji se mogu brzo primeniti kako bi sprečili širenje pandemije, optimalno lečili obolele i pomogli nam da se oporavimo od pandemije i pripremimo na njene posledice. To uključuje digitalna rešenja i tehnologije kao što su telemedicina, podaci, veštačka inteligencija, robotika i fotonika.

Projekti koji će se finansirati na temelju ovog poziva trebalo bi da uključe prenamenu proizvodnih kapaciteta za brzu proizvodnju ključne medicinske opreme i potrepština potrebnih za testiranje, lečenje i prevenciju te razvoj medicinskih tehnologija i digitalnih alata za bolje otkrivanje, nadzor i brigu za pacijente. Novim istraživanjima dobiće se korisni podaci o velikim skupinama (kohortama) pacijenata širom Evrope, a boljim razumevanjem bihevioralnih i socioekonomskih posledica pandemije mogle bi se poboljšati strategije lečenja i prevencije.

Rok za podnošenje predloga je 11. jul 2020. Prednost će se dati predlozima za brzo ostvarivanje rezultata jer su Evropi i ostatku sveta hitno potrebna inovativna rešenja za ograničavanje i ublažavanje pandemije te za bolju brigu za pacijente, osobe koje su prebolele bolest, ranjive  grupe, najizloženije zdravstveno osoblje i njihove zajednice. Kraćim rokovima za pripremu iskaza interesa i njihovu evaluaciju Komisija nastoji omogućiti što hitnije pokretanje istraživanja.

Nova rešenja moraju biti dostupna i cenovno pristupačna svima, u skladu s načelima globalnog odgovora na koronavirus. Stoga će Komisija u sporazume o dodeli bespovratnih sredstava na temelju ovog poziva uključiti klauzule o brzoj razmeni podataka kako bi osigurala da se rezultati mogu odmah primeniti u praksi.

Novim posebnim pozivom u okviru programa Horizont 2020. nadopunjuju se ranije mere za podršku 18 projekata sredstvima u iznosu 48,2 miliona evra za razvoj dijagnostike, metoda lečenja, vakcina i pripravnosti za epidemije te 117 miliona evra dodeljenih za 8 projekata u području dijagnostike i lečenja u sklopu inicijative za inovativne lekove kao i mere za podršku inovativnim idejama u sklopu Evropskog veća za inovacije. Njime se provodi 3. mera akcijskog plana „ERA protiv koronavirusa”, radnog dokumenta koji je rezultat dijaloga između službi Komisije i nacionalnih institucija.

Novi će poziv obuhvatiti pet područja sa sledećim okvirnim budžetima:

  1. prenamena proizvodnih kapaciteta za ključne medicinske potrepštine i opremu (23 miliona evra)
  2. medicinske tehnologije, digitalni alati i analitika na osnovu veštačke inteligencije za poboljšanje nadzora i brige na visokim osnovana tehnološke spremnosti (56 miliona evra)
  3. bihevioralni, socijalni i ekonomski učinci odgovora na pandemiju (20 miliona evra)
  4. panevropske kohorte obolelih od bolesti COVID-19 (20 miliona evra)
  5. saradnja postojećih EU-ovih i međunarodnih kohorti relevantnih za COVID-19 (3 miliona evra).

U kohortnim studijama obično se proučavaju velike skupine pojedinaca te se beleži njihova izloženost određenim faktorima rizika kako bi se pronašle naznake mogućih uzroka bolesti. Te studije mogu biti prospektivne (prikupljanje podataka u budućnosti) ili retrospektivne (proučavanje već prikupljenih podataka).