banner-image

Pokrajina raspisala konkurse za zaštitu od požara, subvencionisanje kamate kredita, naučne aktivnosti i pčelarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je četiri nova konkursa.

  1. Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2021. godini a koje realizuju udruženja

Cilj konkursa je podizanje svesti građana o značaju aktivnosti dobrovoljnoih vatrogasnih  društava, popularizacija dobrovoljnog vatrogastva kao i podizanje nivoa znanja i veština pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava .

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je  20.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do:  do 100% za prijave podnete od strane dobrovoljnih vatrogasnih društava od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi iznosi do 600.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju: Dobrovoljna vatrogasna društva sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 02.04.2021. godine.

2.Konkurs o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Cilj Konkursa je podsticanje troškova naknade kamate kredita za korisnike kredita Fonda, čime se doprinosi povećanju obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje iz kanalske mreže Autonomne pokrajine Vojvodine.

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 2.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku kreditnim sredstvima po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% visine ugovorene kamate po kreditu registrovanog gazdinstva. Minimalni iznos podrške po jednoj prijavi iznosi od 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos podrške iznosi do 1.000.000,00 dinara. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se zahtevi poslati Fondu, ili ugovori zaključenih nakon 01.01.2020. godine, radi kreditiranja za navedene namene.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 01.12.2021. godine.

3.Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini.

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava.

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđen je ukupan iznos do 25.000.000,00 dinara.  Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara.  Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i imaju od 20-500 košnica.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 09.04.2021.godine

4.Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. Godini na teritoriji AP Vojvodine

Bespovratna finansijska  sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 5.000.000,00 dinara. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 1.000.000,00 dinara. Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina  i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala).

Pravo učešća na konkursu imaju obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine korisnici budžetskih sredstava koje je osnovala Republika Srbija ili AP Vojvodina.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 02.04.2021. godine.