banner-image

Vojvođani mogu kupiti oranice uz kredit od 1%, najveći zajam 4,5 miliona

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do pet hektara u 2022. godini. Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31. oktobrom 2022. godine.
Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog konkursa podrazumeva se zemljište za koje je u A listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade ili pašnjaci i za koje je, takođe u A listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica-registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije AP Vojvodine u aktivnom statusu, sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i navršenih manje od 60 godina života. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.
Kako se navodi u tekstu konkursa, krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.
Kao sopstveno učešće potrebno je obezbediti najmanje 20 odsto vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine. Maksimalan iznos kredita je 4.500.000 dinara, a minimalni 600.000 dinara. Ovaj zajam odobrava se sa rokom vraćanja od pet godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci. Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, a otplata je u šestomesečnim ratama.
Osnovni cilj odobravanja kredita je ukrupnjavanje poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava, navedeno je u tekstu konkursa, kojeg možete preuzeti ovde: KONKURS-KUPOVINA_ZEMLJISTA_2022 (1)