Najnovije iz oznake ovog

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu

Cilj ovog Konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu jesu troškovi zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka koji su predmet ovog konkursa, iskazani bez PDV‐a.

Vrsta radova koji su predmet ovog konkursa:

1.            Čišćenje terena

2.            Izrada nasipa

3.            Korekcija krune postojećeg nasipa

4.            Iskop materijala, razastiranje i nasipanje

5.            Izgradnja obodnog kanala

6.            Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta

7.            Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu

8.            Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala

9.            Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju

10.          Razastiranje iskopanog materijala

11.          Škarpiranje kosina kanala i nasipa

12.          Nabijanje nasipa vibroježom

13.          Izrada pregradnog nasipa

14.          Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.