banner-image

Malo ko vodi knjige na gazdinstvu

Vođenje knjigovodstvene evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima je od važnosti i značaja, ali mali broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava vodi evidenciju. Evidencija treba da sadrži troškove koje ostvare u proizvodnjama kojima se bave, kao i prihode koje ostvare u tim prozvodnjama. Prikupljeni podaci bi mogli da daju sliku bilansa stanja i uspeha na gazdinstvu.

Tačnu sliku rashoda i prihoda daju izrađene kalkulacije na poljoprivrednim gazdinstvima, gde se preko izračunavanje njihove razlike vidi ostvarena bruto marža, ostvarena dobit ili pak gubitak određene linije proizvodnje. Domaćinstvo je društvena zajednica u kojoj ljudi žive zajedno, a porodično poljoprivredno gazdinstvo je poljoprivredna proizvodna jedinica. Njihova povezanost ima za posledicu mnoga pitanja u vezi sa raspodelom troškova, radnom snagom, obračunom prihoda. Većina porodičnih poljoprivrednih gazdinstava troši deo svoje proizvodnje kao vlastite sirovine ili kao potrošna dobra za članove domaćinstva. S tim se opet javljaju problemi s izračunavanjem cene koštanja, troškova rada, prihoda i organizacije proizvodnje.

Osnovni korak u prevazilaženju problema je, razdvajanje evidencije troškova i prihoda domaćinstva i poljoprivrednog gazdinstva (npr: proizvedeni krastavci na gazdinstvu, uzeti su za zimnicu u domaćinstvu; u evidenciji gazdinstva to se evidentira kao prihod po ceni koja bi se ostvarila na tržištu, a u domaćinstvu kao trošak po ceni koštanja koja bi se platila na tržištu). Iz navedenih razloga poželjno je razdvojiti imovinu i opremu i novčana sredstva na poljoprivredno gazdinstavo i domaćinstvo, u obimu, veličini i na način na koji je to moguće. Sa tako razdvojenim podacima, može se doći do najbliže ocene uspešnosti poslovanja poljoprivrednog gazdinstva. Osnovna evidencija, koja bi bila potrebna, je sledeća:

o    popis imovine (objekti, oprema, mehanizacija)

o    evidencija prihoda

o    evidencija troškova

Popis imovine u sebi sadrži popisane objekte, opremu, mehanizaciju koju gazdinstavo poseduje.

U strukturu prihoda ulaze svi prihodi ostvareni prodajom proizvoda ili po drugim osnovama (podsticaji) u određenoj proizvodnji. Visina prihoda zavisi od količina proizvoda i cena. U strukturu troškova ulaze varijabilni (promenljivi) troškovi i fiksni (stalni) troškovi. Varijabilni troškovi su povezani s određenom vrstom proizvodnje, lako se raspoređuju i zavise isključivo od od obima proizvodnje. Fiksni troškovi se odnose na sve proizvodnje, stalni su, ne zavise od obima proizvodnje ne mogu se iskazati po pojedinim proizvodnjama te se obračunavaju na nivou celog gazdinstva.

Vođenje evidencije podataka je od ključne važnosti za pravljenje kalkulacije linije proizvodnje. Linije proizvodnje za stočarstvo, voćarstvo, ratarstvo, vinogradarstvo su specifične i za svaku liniju proizvodnje se posebno vode prihodi i rashodi. Svođenjem podataka i dobijanjem rezultata se dobija prava slika ostvarenja dobiti/gubitka na poljoprivrednom gazdinstvu. Pod linijom proizvodnje podrazumevamo proizvodnju jedne biljne ili stočarske proizvodnje. Kalkulacijom linije proizvodnje utvrđujemo troškove, prihode i dobit/gubitak po hektaru ili grlu proizvodnje. Pomažu nam da se identifikuju najprofitabilnije linije proizvodnje.

Kalkulacija se uvek izrađuje za jednu liniju proizvodnje (kukuruz, krompir…). Osnovni elementi su prihod, troškovi i ostvarena dobit/gubitak. Jedinica obračuna u biljnoj proizvodnji je hektar a u stočarskoj proizvodnji je jedno grlo. Izračunavanje pokrića varijabilnih troškova za različite vrste proizvodnje može poslužiti kao podloga za ekonomsku analizu i planiranje poslovanja gazdinstva, radi dobijanja kvalitetnih proizvoda uz što je moguće niže troškove. Izrada kalkulacija na poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim proizvođačima može i treba da posluži kao osnova za proveru sopstvene tehnologije i ostvarenih rezultata na bazi ekonomskih i tehnoloških pokazatelja proizvodnje.

Savetodavac Ana Prijović

PSSS Senta