banner-image

Vojvođanskim firmama za investicije 600 miliona

Fond za razvoj Vojvodine pomoći će vojvođanskim preduzećima da finansiraju svoja investiciona ulaganja, a za to je obezbedio 600 miliona dinara. Za zajmove za finansiranje investicija mogu da konkurišu pravna lica i preduzetnici koji su u skladu Zakonom o računovodstvu razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice. Sedište im mora biti u Vojvodini, gde mora biti realizovana i investicija.  

U konkursu nije precizirano za koje sve investicije vojvođanske firme mogu da dobiju kredit ali je naglašeno da se taj novac ne može koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti, proizvodnju nafte i naftnih derivata, proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

Pojedinačan iznos kredita je, u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 500.000 dinara do 100.000.000 dinara.

Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Sopstveno učešće je najmanje 20 odsto predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava). Rok vraćanja kredita je 84 meseca u okviru kojih je obuhvaćen grejs period od dve godine.

Za obezbeđenje kredita potrebne su četiri menice sa meničnim ovlašćenjem – dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, te garancija poslovne banke ili  hipoteka. Detaljnije, o ovome se može videti u tekstu konkursa na sajtu www.rfapv.rs.

Krediti u iznosu višem od 50.000.000 dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke.

Kamatna stopa je dva odsto na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke i tri odsto na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom. Kmatna stopa za korisnike kredita koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen.

Minimalni uslovi

Svi podnosioci zahteva koji kao instrument obezbeđenja daju garanciju poslovne banke ne bi smeli da imaju nezmirenih obaveza prema Fondu ili AP Vojvodini po kreditima koje je odobrio Fond za razvoj, kao ni obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda.

Za podnosioce zahteva koji kao instrument obezbeđenja ne daju garanciju poslovne banke važe i ostali minimalni uslovi – najmanje dva godišnja finansijska izveštaja, poslovanje sa poslovnim i neto dobitkom po poslednjem završnom računu, ukupan kapital po završnom računu za prethodnu godinu je veći od nule…

Zahtev za dodelu sredstava se može preuzeti elektronskim putem sa internet strane Fonda (www.rfapv.rs) ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar cara Lazara 7a Novi Sad. Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000 dinara, naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa je 1.440 dinara za pravno lice, 600 dinara za preduzetnika i 246 dinara za fizičko lice (vlasnik preduzetnik). Telefoni u RFV su: 021/454-334, 021/450-698, 021/450-702, 021/6-351-014 faks:021/450-046, a email:[email protected].

S. G.