banner-image

Evo kako da povećate reproduktivnost krmača

Problemi vezani za reproduktivne sposobnosti krmača su jako česti u svinjarskoj proizvodnji. Da bi se izbegli reproduktivni problemi od osnovne važnosti je razumevanje važnih faktora koji pospešuju biološku efikasnost krmače, naglašava Vladislav Višnjić, ekspert kompanije „Ravago“, najvećeg i najsavremenijeg proizvođača premiksa za stočnu hranu u Evropi. Evo njegovih preporuka: 

Ključni faktori za povećavanje reproduktivnih performansi:

 1. Koristiti rase koje odgovaraju podneblju, sistemu i načinu držanja

 2. Omogućiti priplodnim grlima da ispoljavaju hibridni vigor

 3. Pratiti starost krmače i održavati joj performanse

 4. Održavati ujednačenu starost zapata. Zapat je najproduktivniji od 3 – 5 pariteta

 5. Koristiti hraniva sa visokim nivoima energije, proteina i lizina u laktaciji i obezbediti dobru konzumaciju hrane

 6. Obezbediti odgovarajuće mikroklimatske uslove sa ujednačenom temperaturom.

 7. Uporediti reproduktivne performanse sa dužinom laktacije

 8. Održavati dobru telesnu kondiciju tokom suprasnosti

 9. Održavati zdravlje i imunitet krmače na visokom nivou

 10. Izvršiti procenu efikasnosti manipulacije sa krmačom do 21. dana nakon osemenjavanja

 11. Obezbediti dobro obučenog radnika za rad sa krmačama. Sposobnost radnika ima direktan uticaj na reproduktivne sposobnosti krmače

 

Komercijalne farme bi trebalo da koriste krmače F1 generacije:

                        LL♂ x YY♀                           ili                     YY♂ x LL♀

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        LY(potomstvo)                                                  YL(potomstvo)          

Takve kombinacije daju najbolje rezultate u broju živorođene prasadi po leglu godišnje i broju legala godišnje. Takođe, imaju dobru mlečnost i veliki broj zalučene prasadi po leglu godišnje.

Na ovaj način heterozis majke je maksimiziran. Korišćenjem nerasta terminalne rase npr. Durok, maksimizira se i heterozis podmlatka(tovne karakteristike).

                        DD♂ x LY♀                        ili                        DD♂x YL♀

                        DLY(potomstvo)                                            DYL(potomstvo)

Starost krmača u zapatu takođe igra veoma važnu ulogu za reproduktivnu efikasnost na farmi. Krmače su najproduktivnije između trećeg i petog pariteta. Tada je proizvodnja i lučenje mleka na maksimalnom nivou. Takođe, broj živorođene i zalučene prasadi je najveći. Nasuprot njima starije krmače, preko osmog pariteta često imaju smanjenu proizvodnju i lučenje mleka, povećan broj sitne i avitalne prasadi na prašenju. Krmače postaju trapave i lenje, sa povišenim brojem ugnječene i uginule prasadi, za 3 ili više procenata u odnosu na krmače trećeg do petog pariteta.

Nivo proizvodnje starijih krmača treba da se uporedi sa dolazećim nazimicama za remont i na osnovu njihovih performansi treba odrediti pravo vreme za izlučivanje starijih krmača iz zapata.

Menadžment od dana osemenjavanja pa do 21. dana nakon osemenjavanja utiče na reproduktivnu efikasnost. Ako postoji problem u reprodukciji ovo je period kojeg prvog treba analizirati.

Jako je bitno održavanje konstantnog broja krmača i nazimica. Moramo uvek raspolagati dovoljnim brojem nazimica spremnih za pripust.

Kako otkloniti probleme sa reprodukcijom na farmi?

 • Potrebno je prvo utvrditi planirane ciljeve

 • Analizirati podatke i uporediti ih sa ciljevima

 • Utvrditi područje pogreške

 • Identifikovati problem

 • Rasvetliti uzrok  problema (provera menadžmenta, ispitivanje podataka, klinička ispitivanja, ispitivanja na bolesti, epidemiologija, uslovi držanja,mikroklima,ishrana)

 

Msc. Vladislav Višnjić