banner-image

Gljive mogu da pretvore plastiku u hranu

Pro­blem na­go­mi­la­va­nja pla­stič­nog ot­pa­da ra­ste iz go­di­ne u go­di­nu, ali na po­mo­lu je nje­go­vo re­še­nje, jer na­uč­ni­ci ši­rom sve­ta ra­de na iz­na­la­že­nju po­stu­pa­ka ko­ji­ma bi se omo­gu­ći­lo raz­la­ga­nje pla­sti­ke, nje­na po­nov­na upo­tre­ba ili pre­tva­ra­nje u ne­ki ko­ri­stan pro­iz­vod. Jed­no od mo­žda naj­in­te­re­sant­ni­jih re­še­nja do­la­zi iz Austri­je gde su di­zaj­ne­ri iz jed­nog stu­di­ja u sa­rad­nji s mi­kro­bi­o­lo­zi­ma kon­stru­i­sa­li na­pra­vu ko­ja uz po­moć glji­va mo­že da pre­tvo­ri pla­sti­ku u je­stiv pro­iz­vod. Pri­li­kom kon­struk­ci­je ovog ino­va­tiv­nog pro­iz­vo­da po­šlo se od gle­di­šta da lju­di ši­rom sve­ta ra­do je­du raz­li­či­te vr­ste glji­va, ali u is­hra­ni ko­ri­ste sa­mo plo­do­no­sna te­la, od­no­sno še­ši­re i dr­ške, dok mi­cel­jum ko­ji pror­pa­sta sup­strat i pri­ku­plja hran­lji­ve ele­men­te za rast glji­ve ni­ko ne sma­tra hra­nom. Di­zaj­ne­ri i mi­kro­bi­o­lo­zi upra­vo su ima­li na umu upra­vo mi­ce­li­jum kao iz­vor hra­ne za lju­de.

Na­pa­ra­va se sa­sto­ji od  le­ži­šta na­lik ku­ti­ji za pa­ko­va­nje ja­ja. U ta le­ži­šta sta­vlja­ju se ja­jo­li­ke po­su­de od ste­ri­li­sa­ne pla­sti­ke u ko­je se uli­je ne­ko­li­ko ka­pi sa spo­ra­ma glji­va. Na­kon sed­mi­cu ili dve, u kon­tro­li­sa­nim uslo­vi­ma pro­iz­vod­nje, pla­sti­ka će bi­ti pot­pu­no pre­kri­ve­na mi­ce­li­jom. Za sa­da se ra­di sa spo­ra­ma dve glji­ve, od­no­sno bu­ko­va­če i dvo­li­sni­ce. Bu­ko­va­ča je po­zna­ta ši­rom sve­ta, a dvo­li­sni­cu ko­ri­ste uglav­nom u Ki­ni, Afri­ci i Mek­si­ku. Nje­na mi­ce­li­ja, ka­da pro­ra­ste pla­sti­ku, ka­ko ka­žu kon­struk­to­ri ove na­pra­ve, ima blag i ne­u­tra­lan ukus.

Iako ovaj ino­va­tiv­ni po­stu­pak ima per­spek­ti­vu, tre­ba na­po­me­nu­ti da je pro­ces tran­sfor­ma­ci­je pla­sti­ke ra­dom glji­va ve­o­ma dug i tra­je ne­ko­li­ko me­se­ci. Za­to pred kon­struk­to­ri­ma sto­ji iza­zov da ovaj po­stu­pak u bu­duć­no­sti ne­ka­ko skra­te i či­ta­vu ide­ju uči­ne prim­nlji­vi­om za ši­ri krug ko­ri­sni­ka.

(Poljoprivrednik)