banner-image

Za voćnjake, plastenike, farme, Vojvodina daje 180 miliona

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je tri nova konkursa. Jedan je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada, a korisnicima je za ovu namenu obezbeđeno blizu 125.000.000 dinara. U okviru drugog konkursa sufinansiraće se nabavka konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017.godini i za ovu liniju biće dodeljeno 20.000.000,00 dinara. Treći konkurs namenjen je stočarima, odnosno opremanju stočarskih farmi za čega je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 35.000.000,00 dinara

Cilj konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada, je da se povećaju površine zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Vojvodini u 2017. godini.

Bespovratna sredstva za sufinansiranje odobravaće se za nabavku elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada. 

Ukupno će se dodeliti do 124.776.625,00 dinara. Podnosioci prijava mogu da dobiju bespovratan iznos u iznosu do 60 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava, odnosno fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene, iznos bespovratnih sredstva za podršku investicija po ovom konkursu biće do 70 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzimaće se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Bespovratna sredstva po ovom konkursu mogu se dobiti za nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu, stubova za odizanje zasada, žica za ograđivanje parcela, stubova za ogradu i nabavku sistema protiv smrzavanja „anti frost“.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu koja može da obuhvati više tačaka, ali maksimalno do 10.000.000,00 dinara.
Pri tome sva oprema za koju se potražuju bespovratna sredstva mora biti kupljena nakon 01.01.2017. godine
Konkurs će biti otvoren do utroška sredstava, a zaključno s 15.09.2017. godine.
Tekst konkursa može se pogledati ovde.

Sredstva po osnovu Konkursa za sufinansiranje nabavke kontrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017.godini će se dodeljjivati za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih zasada, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.
Ukupan iznos sredstava po ovom konkursu iznosi do 20.000.000,00 dinara, a bespovratno se daje do 60 odsto kao podrška investiciji.
Pri tome podnosioci prijava fizička lica i preduzetnike čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene mogu da dobiju do 70 odsto bespovratnih sredstva za podršku investicijama po ovom konkursu.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 1.800.000,00 dinara odnosno do 1.980.000,00 dinara za fizička lica i preduzetnike čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene.
Konkurs je otvoren do 15.09.2017. godine, a na njega mogu da konkurišu nosioci poljoprivrednih gazdinstava, privredna društva i zemljoradničke zadruge, pod uslovom da su u aktivnom statusu.
Kompletan tekst konkursa može se pročitati ovde.

Cilj konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Vojvodini. Bespovratna sredstva po ovom konkursu će se dodeljivati za nabavku opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, kao i nabavku opreme za izđubravanje. sufinansiranje opremanja govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi,
Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini predviđen je ukupan iznos do 35.000.000,00 dinara.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.250.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava jeste do 2.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara. Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj kategoriji životinja. 
Bespovratna sredstva davaće se za namenu nabavke bokseva za smeštaj muznih krava, tovnih junadi, podova za ležišta, pojilica, termo pojilica, električnih pastirica, ventilacije, muzilica, sistema za mužu, laktofriza, skrepera i separatora, kućica i bokseva za pojedinačni i grupni smeštaj teladi.
Sufinansiraće se i nabavka bokseva za prašenje i uklještenje krmača, prostirke, podova za staje, grejnih ploča, bokseva za prasad i tov svinja (sa hranilicom), hranilica , pojilica, linija za hranjenje, ventilacije.
Kada je u pitanju ovčarsko-kozarska proizvodnja sufinansiraće se nabavka pojilice, termo-pojilice, električne pastirice, hranilice, muzilice, sistemi za mužu, laktofrizi.
U živinarstvu finansiraće se nabavka hranilica, linija za hranjenje, pojilica, linija napajanja, ventilacije, panela za hlađenje, klapni i kaveza.
Subvencionisaće se i nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, odnosno nabavka ekstrudera, mlina čekićara, mešaone i peletirke.
Korisnici sredstava po ovom konkursu mogu biti fizička lica, privredna društva i zemljoradničke zadruge pod uslovom da su upisani u registru poljoprivrednih gazdinstava i da se nalaze u aktivnom statusu.
Ovaj konkurs biće otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.08.2017. godine.
Kompletan tekst konkursa može se pogledati ovde.

S.Kuprešanin