banner-image

Više od 1,6 milijardi za poljoprivredno zemljište

Skupština AP Vojvodine donela je odluku o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na svojoj teritoriji u 2018. godini prema kojoj će za ove namene biti izdvojeno više od 1,6 milijardi dinara. Od tog iznosa oko 410 miliona odnosi se na prenete obaveze, dok će se preostali iznos od 1,2 milijarde koristiti za aktivnosti koje su planirane u ovoj godini.

Kada su u pitanju prenete obaveze najviše novca, oko 320 miliona, namenjeno je radovima na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta po ugovorima zaključenim u 2017. god. Preostala sredstva će se, prema ugovorima koji su zaključeni prošle godine rasporediti na kontolu plodnosti zemljišta, opremanje poljočuvarske službe, uređenje atarskih puteva i otresišta, kao i privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta. Za realizaciju postupaka komasacije po obavezama preuzetim u 2016. godini izdvojeno je šest miliona dinara, dok su tri milona namenjena realizaciju projekta „Monitoring upotrebom daljinske detekcije u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu“.

Najviše novca za planirane aktivnosti u 2018. godini, čak 490 miliona dinara, namenjeno je intenziviranju korišćenja poljoprivrednog zemljišta, odnosno podrški proizvođačima za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju sistema za navodnjavanje, nabavku opreme za navodnjavanje. Takođe i za nabavku konstrukcija i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru kao i nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada. Ova mera će se sprovoditi na oko 3.400 hektara a udeo budžetskih sredstava biće 70 odsto.

Za kontrolu plodnosti obradivog zemljišta planirano je 15 miliona dinara, odnosno 8.011 analiza. Ova mera će se u potpunosti finansirati budžetskim sredstvima.

Za sistematsko praćenje bolesti i štetočina, prevenciju kontaminacije poljoprivrednog zemljišta i vode u meliorativnim kanalima namenjeno je 140 miliona dinara. 
Poboljšanje i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta primenom organskog đubriva na obradivom poljoprivrednom zemljištu unapređenjem stočarstva kroz odgajivački program za umatičena grla je još jedna mera koja će se u potpunosti finansirati budžetskim sredstvima , a njen iznos je 140 miliona dinara.
Za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite namenjeno je 20 miliona, odnsono nabavka 580 raketa.

U okviru programa podrške uređenju poljoprivrednog zemljišta planirano je sedam mera kao što su započinjanje novih postupaka komasacije koje će se sprovoditi u pet katastarskih opština. Za ovu meru namenjeno je 30 miliona,a učešće budžetskih sredstava, kao i za sve ostale mere u okviru ovog dela programa iznosi 30 odsto.

Za nastavak postupaka komasacije namenjeno je 80 miliona dinara za 13 katastarskih optština. Izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije namenjeno je 20 miliona, a uređenju atarskih puteva kod postupaka komasacije 23 miliona dinara. Obezbeđeno je i 15 miliona za 13 lokalnih samouprava u svrhu uklanjanja divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta.

Za uređenje 25 kilometara atarskih puteva i otresišta u ovoj godini izdvojiće se 190 miliona, a za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u dužini od 170 kilometara Pokrajina je opredelila 105 miliona.

Programom je predviđeno i osam miliona za GIS, dok je za intenziviranje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole namenjeno 20 miliona dinara.

Za realizaciju projekta „Monitoring upotrebom daljinske detekcije u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu“ biće izdvojeno 10, a za rekonstrukciju postojećih i podizanje novih ribnjaka opredeljeno je 20 miliona dinara.