banner-image

Beograd daje podsticaje za nabavku pčelarske opreme

Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda objavio je javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada za 2018. godinu.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme za pčelarstvo i to:

– deset košnica tipa „dadant – blatt″(db), tipa „langstrot – rut″(lr) ili tipa „farrar″ sa pripadajućim ramovima;

– vrcaljki (ručna ili električna);

– električnih otklapača saća (automatski ili poluautomatski);

– topionika za vosak.

Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava samo za nabavku jedne vrste opreme, koja je predmet ovog javnog poziva.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da ima prebivalište na teritoriji Beograda, da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na toj teritoriji, da je obeležio pčelinja društva i registrova pčelinjak s najmanje 20 košnica na katastarskoj parceli koja se nalazi na teritoriji Beograda. Takođe, da ispunjava uslove gajenja pčela u stacioniranom pčelinjaku u skladu sa odredbama pravilnika o načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu kao i o uslovima davanja saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji republike Srbije, kao i da ne koristi bespovratna podsticajna sredstva od strane drugih budžetskih korisnika za nabavku opreme koja je predmet ovog javnog poziva.

Podnosilac prijave u konkursnoj dokumentaciji mora priložiti isključivo original predračun,jer ponuda dobavljača neće biti prihvaćena.Podnosilac prijave koji se bavi organskom proizvodnjom mora da dostavi i sertifikat izdat od strane kontrolne organizacije za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji.Prilikom rangiranja podnoslaca prijave organski proizvođači dobiće 30 bodova, dok će pčelari koji su mlađi od 40 godina dobiti dodatnih 20 poena.

Formiranje rang liste kandidata vršiće se na osnovu broja bodova, a do utroška raspoloživih sredstava. Ako dva ili više podnosioca prijava imaju isti broj bodova, prednost će imati podnosilac koji je ranije podneo prijavu. Prednost prilikom rangiranja podnosioca prijava imaju oni podnosioci koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom  na adresu Gradska uprava – Grada Beograda, Sekretrijat za privredu, ul. kraljice Marije 1, Beograd, ili ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave – Grada Beograda sprat 3, šalter broj 3.

Rok za podnošenje prijava je 05.04.2018. godine.

Detalji konkursa mogu se pogledati ovde.