banner-image

Organski otpaci kao hrana za živinu

ljude i da li se oni mogu koristiti u ishrani životinja. Ovi ostaci se već duže vreme koriste za ishranu nekih vrsta i kategorija životinja, ali ne i u intenzivnoj živinarskoj proizvodnji. Kada bi se oni upotrebljavali u ishrani živine, značajno bi se smanjio karbonski otisak živinarske proizvodnje, odnosno smanjio bi se njen štetan uticaj na životnu sredinu.

U okviru programa Horizon 2020 još od 2012. godine finansira se veoma interesantan istraživački projekat koji treba da razvije upotrebu otpadaka hrane u ishrani živine. Ujedinjene nacije su procenile da se oko 1/3 ukupno proizvedene hrane za ljude zapravo baca. To znači da se uzalud troši veliki deo prirodnih resursa uključujući zemljište, vodu, energiju, radnu snagu i kapital. Takođe, nepotrebno se zagađuje životna sredina jer je emisija ugljen dioksida u proizvodnji hrane visoka. Kada bi se deo ove hrane iskoristio kao zamena za soju došlo bi do velikih ušteda i manjeg zagađenja životne sredine.

Projekat nosi naziv NOSHAN i ispituje kako se mogu upotrebiti ostaci od prerade voća, povrća i sekudarni proizvodi i iz industrije mleka i da li su oni pogodni za ishranu živine i svinja.

Najveći potencijal su prepoznali u ostacima od tikava, uljane repice, sira, jogurta, pečurki i maslina. Prvi proizvodi koji će biti pogodni za ishranu živine i svinja, očekuju se za dve do tri godine. 

Vođa projekta smatra da će 10 odsto hrane za brojlere moći da se zameni novim proizvodom NOSHAN mix koji je baziran na otpadu, čime će se smanjiti emisija CO2 u atmosferu za 6,2 miliona tona godišnje.

Izvor: Zivinarstvo.com