banner-image

Iz Ravaga stižu jedinstveni premiksi za organsko stočarstvo

Organska proizvodnja je tema o kojoj često slušamo, kao o velikoj šansi za naše stočarstvo, prvenstveno zbog resursa koje Srbija ima. Međutim, zainteresovani proizvođači, čak i oni koji su već u sistemu organske proizvodnje, morali su da uvoze odgovarajuće vitaminsko – mineralne predsmeše, popularno zvane premiksi.

Kompanija Ravago se, imajući to u vidu, potrudila da izađe u susret farmerima koji se bave organskom proizvodnjom i za njih je napravila paletu premiksa koje mogu da koriste u svom poslu.

 – Izrada dokumentacije za vitaminsko-mineralne predsmeše pogodne za organsku stočnu hranu je prilično dug i zahtevan proces. Atestiranje proizvoda smo uspešno priveli kraju u martu ove godine. S obzirom na to da se svi Ravago premiksi, kako oni namenjeni konvencionalnoj, tako i oni koji su pogodni za organsku proizvodnju proizvode u skladu sa najoštrijim zahtevima u pogledu sledljivosti sirovina, kontrole procesa i završne kontrole, tehnički smo vrlo lako obezbedili uslove za proizvodnju ovih specifičnih proizvoda, objašnjava Edvard Šerko, tehnolog i nutricionista u kompaniji Ravago Chemicals i dodaje da premiksi namenjeni organskoj ishranu životinja, sadrže isključivo dodatke odobrne po direktivi EC 1831/2003 i Zakonu o organskoj proizvodnji Republike Srbije i to u maksimalno dozvoljenim količinama, što propisuje niz direktiva EC.

Trenutno, su atestirane tri grupe proizvoda.

U prvoj su proizvodi namenjeni organskoj proizvodnji mleka. Ravago premiks za visokomlečne krave ORG dozira se u količini do 200 g/grlu/dan, a premiks za krave u laktaciji ORG u količini 100 – 150 g/grlu/dan. Atestiran je i premiks za zasušene krave ORG koji se dozira u količini 100 g/grlu/dan. Svi ovi premiksi su, kako naglašava Šerko, koncipirani tako da obezbeđuju sve potrebe grla u makro i mikro elementima i vitaminima, zavisno od faze proizvodnog ciklusa. To je posebno važno jer farmerima značajno smanjuje broj sertifikovanih sirovina koje moraju nabavljati.

U drugu grupu sertifikovanih proizvoda spadaju vitaminsko-mineralne predsmeše namenjene organskom uzgoju svinja. To su premiksi za prasad, krmače i tovna grla. Svi su 2,5%, odnosno doziraju se u količini 25 kg/T hrane. I ova grupa premiksa je osmišljena tako da obezbeđuje sve potrebe grla u makro i mikro elementima i vitaminima, zavisno od faze proizvodnog ciklusa.

U trećoj grupi proizvoda namenjenih za organsku proizvodnju živinskog mesa i jaja nalaze se premiksi za piliće za proizvodnju mesa yucca ORG 2%. To je jedini premiks ovog tipa pogodan za organski uzgoj živine sa kokcidiostatskim efektom. i premiks za proizvodnju mesa ORG 2%. treći proizvod ove grupe je premiks za koke nosilje 2,5%ORG. Kao i u slučaju prethodno nabrojanih proizvoda i  premiksi namenjeni živini obezbeđuju sve potrebe grla u makro, mikro elementima i vitaminima, zavisno od faze proizvodnog ciklusa. Jedino je kokama potrebno dodavati izvesnu količinu krede, odnosno kalcijum karbonata. Ovi premiksi su pogodni za organski uzgoj sve živine ( gusaka, pataka, ćuraka, morki ).

Tržište organskih premiksa je još uvek nedovoljno razvijeno. Međutim, kako naglašava Edvard Šerko, postoji značajno interesovanje u zemljji, ali i u regionu. Ravago je prva kompanija koja je atestirala ove proizvode za tržište Srbije i zemlje CEFTA. Sledeći korak je atestiranje istih proizvoda za izvoz u EU. Ravago već ispunjava sve potrebne uslove za to, ali trenutno ne postoji domaća firma koja bi mogla da izda ateste za EU.

S. Kuprešanin