banner-image

Vlada daje 400 mliona za saniranje posledica nepogoda

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na delu teritorije Republike Srbije u jedinicama lokalne samouprave koje su obuhvaćene Odlukom o proglašenju elementarne nepogode i Odlukom o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode.

Na osnovu podataka dobijenih od nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava, obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite i provere podataka na terenu procenjeno je da je oštećen, odnosno porušen izvestan broj objekata javne namene u javnoj svojini u sva tri sektora.

Ustanovljeno je da su poplavni talas i grad naneli ozbiljna oštećenja i ugrozili rad ustanova odnosno objekata javne namene koji su predmet ovog programa. Korisnici, zaposleni i sami objekti javne namene u javnoj svojini bili su u pojedinim jedinicama lokalne samouprave bezbednosno ugroženi, a u nekima je obavljanje njihove delatnosti moralo biti prekinuto zbog direktne ili potencijalne opasnosti.

Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava i grada su prethodni i pripremni radovi i aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, kao i dobijanje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju porušenih objekata iz ovog državnog programa, a u slučaju sanacije objekata, rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

Organi koji učestvuju u pripremi i realizaciji obnove nastojaće da izgrade bolji sistema koji će navedene objekte i društvo u celini činiti otpornijim na elementarne i druge nepogode.

Prilikom obnove, odnosno sanacije objekata, posebno će se voditi računa o potrebama osoba sa invaliditetom, deci i starijim osobama omogućavajući im nesmetan pristup, kretanje i boravak, odnosno korišćenje navedenih objekata.

Način sprovođenja mera na otklanjanju i sanaciji šteta na objektima javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite je:

                        1) izrada projektno-tehničke dokumentacije;

                        2) izrada predmera i predračuna potrebnih radova po pozicijama radova za svaki objekat ponaosob za objekte na kojima se vrši obnova;

                        3) na osnovu urađene tehničke dokumentacije treba uraditi konkursnu dokumentaciju za sprovođenje postupka javnih nabavki za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, sprovesti postupak za izbor izvođača radova u najkraćem vremenskom periodu, zaključiti ugovore za izvođenje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Prioritet i obim izvođenja radova na otklanjanju posledica poplava i grada biće definisan na osnovu stepena oštećenja pojedinačnih objekata i potrebe za obnovom radi omogućavanja normalnog funkcionisanja navedenih objekata.       

Rok za sprovođenje mera i aktivnosti na obnovi je 31. decembar 2019. godine. Obnovu objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja treba sprovesti u skladu sa školskim kalendarom. U slučaju da pojedini radovi na obnovi objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite ne budu završeni u navedenom roku zbog nedostatka finansijskih sredstava ili nekih drugih objektivnih i opravdanih razloga, isti se uz saglasnost Kancelarije mogu realizovati i posle ovog roka.

Sredstva za sprovođenje ove Uredbe iznose 400.000.000,00 dinara.

(Agrosmart)