banner-image

Krediti do 10 miliona za nabavku obrtnih sredstava

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi s ciljem da pomogne obezbeđenje finansijskih sredstava poljoprivrednim gazdinstvima za nabavku obrtnih sredstava. Ovaj novac potreban je za obezbeđenje kontinuiteta poljoprivredne aktivnosti i prevazilaženje nedostatka finansijskih sredstava uslovljenog sezonskim karakterom poljoprivredne delatnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Iznos kredita odobravaće se u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, i iznosiće od 300.000,00 do 10.000.000,00 dinara. Visina kamate iznosi jedan, odnosno dva odsto na godišnjem nivou za poljoprivrednike čija se gazdinstva nalaze na teritoriji opština koje se ubrajaju u 3. i 4. grupu razvijenosti. Manju kamatu plaćaće poljoprivrdnici koji imaju garanciju, a veću oni sa hipotekom. Za poljoprivrednike  čija se gazdinstva nalaze na teritoriji opština koje se ubrajaju u 1. i 2. grupu razvijenosti kamata je dva i tri odsto.

Rok vraćanja tranši kredita je do 12 meseci od dana realizacije kredita, a period raspoloživosti je 48 meseci od dana prve realizacije kredita pri čemu korisnik može koristiti novu tranšu nakon potpunog izmirenja obaveze po prethodnoj tranši.

Obračun i plaćanje kamate obavlja se mesečno, tromesečno ili šestomesečno. Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara, a za  korišćenje usluga Kreditnog biroa 246,00 dinara.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa. Zahtev za kredit sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu. Zahtevi koji ne ispunjavaju minimalne uslove navedene u tački 5. Konkursa, kao i zahtevi koji se podnesu nakon zatvaranja Konkursa, neće biti uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem na: kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

(Agrosmart)