banner-image

Do 10 miliona beskamatnog kredita za razvoj turizma

Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Osnovni cilj odobravanja kredita je podrška razvoju turizma povećanjem nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti.

Posebni ciljevi dodele sredstava su razvoj turističke delatnosti karakteristične za geografsko područje Vojvodine, odnosno za razvoj: 
– ruralnog turizma, lovnog i ribolovnog turizma, enogastronomskog turizma, verskog turizma, kulturnog turizma, zdravstvenog turizma, 
– seoskog turizma, agroturizma i turizma u seoskom domaćinstvu, malih porodičnih hotela u selima, kampova, etno sela, etno kuća, izletišta, folklora. 

Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblastima turizma i ugostiteljstva: 
– izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata
– smeštajnih i uslužnih kapaciteta; 
– izgradnja, adaptacija i opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga; 
– obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma; 
– nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima; 
– dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira; 
– ostale namene u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine. Kredit se može koristiti i za investiranje na ime člana komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 Iznos kredita se određuje u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, i može da iznosi do 10.000.000,00 dinara. Minimalan iznos kredita je 300.000,00 dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost, ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.

Godišnja kamatna stopa iznosi jedan odsto ukoliko postoji garancija, odnsono dva odsto uz hipoteku za podnosioce sa teritorija koje se ubrajaju u 3 i 4 grupu razvijenosti. Kamate za gazdinstva u 1. i 2. grupi razvijenosti iznose 2 i 3 odsto.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će u celosti refundirati uplaćenu naknadu za obradu zahteva i redovnu kamatu u 2019. godini .

Sopstveno učešće je najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava). Učešće se obezbeđuje uplatom pre realizacije kredita. Kao učešće, mogu se priznati ulaganja u okviru investicije koja se kreditira, izvršena u poslednjih godinu dana od dana podnošenja zahteva za kredit.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Zahtev za kredit sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu. Zahtevi koji ne ispunjavaju minimalne uslove navedene u tački 5. Konkursa, kao i zahtevi koji se podnesu nakon zatvaranja Konkursa, neće biti uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem na: [email protected], ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014. 

(Agrosmart)