banner-image
banner-image

Kredit za IPARD i kod Razvojnog fonda Vojvodine

Vojvođanski poljoprivrednici i firme koje su dobile odobrenja za realizaciju IPARD projekata kredit za planiranu investiciju mogu uzeti i kod Razvojnog fonda Vojvodine. Za one koji su u manje razvijenim lokalnim samoupravama kamatne stope su jedan i dva odsto, u zavisnosti od toga da li je reč o garanciji ili hipoteci, dok je za one iz opština prvog i drugog stepena razvijenosti kamatna stopa dva i tri odsto.  

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnošenja zahteva za kredit kod Fonda, nakon predaje zahteva za odobravanje projekta Upravi za agrarna plaćanja, a kao dokaz se dostavlja kopija zahteva uz overeni dokument od strane Uprave za agrarna plaćanja o prijemu dokumentacije.

Ugovor o kreditu će se zaključivati nakon dostavljanja rešenja Uprave za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja od strane podnosioca zahteva.

 Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i u skladu sa prihvatljivim investicijama i troškovima sadržanim u Rešenju o odobravanju projekta, a najviše:

– do 150.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan realizacije kredita – za odobrene projekte za nabavku pogonske poljoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih mašina, u skladu sa Listom prihvatljivih investicija i troškova, i raspisanim Javnim pozivom ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, Uprave za agrarna plaćanja;

– do 800.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan realizacije kredita – za odobrene projekte za investicije u objekte i opremu, u skladu sa Listom prihvatljivih investicija i troškova, i raspisanim Javnim pozivom ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, Uprave za agrarna plaćanja, kao i za druge namene u skladu sa pozivima;

– Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost.

Rok vraćanja kredita je do sedam godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period, koji traje do 24 meseca. Anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno, a naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

Za obezbeđenje kredita potrebne su četiri menice korisnika kredita (pravno lice i preduzetnik), sa meničnim ovlašćenjem i  dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom, odnosno nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Takođe i garancija poslovne banke (garancija je obavezan instrument obezbeđenja za kredite u iznosu većem od 20.000.000 dinara za fizička lica, odnosno većem od 50.000.000 dinara za pravna lica i preduzetnike) ili hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150posto ili na građevinskom zemljištu, stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti.

Konkurs možete pogledati ovde: {download}170{/download}