banner-image

Kako izabrati najbolji hibrid kukuruza za setvu

Prilikom izbora hibrida kukuruza za setvu 2019. godine treba voditi računa o sledećim osobinama:
-dužini vegetacije,
-prinosu,
-kvalitetu zrna,
-čvrstini stabljike,
-tolerantnosti na sušu,
-tolerantnosti na biljne bolesti i štetočine

Sem ovih ,najvažnijih ,osobina za izbor hibrida treba imati u vidu i strukturu setve na gazdinstvu ,učešće kukuruza kao preduseva za druge kulture a naročito za pšenicu.

Poželjno je na gazdinstvu gajiti veći broj hibrida različitih osobina radi osiguranja visokih i stabilnih prinosa, bolje organizacije radova, opreme i drugih kapaciteta.

U današnje vreme naročito je važno da se hibridi kukuruza mogu lako mehanizovano sređivati pri čemu treba posebno voditi računa o čvrstini stabljike hibrida i položaju klipa na stabljici u vreme berbe. Hibridi kukuruza različitih dužina vegetacija omogućavaju između ostalog pravilniju i blagovremenu obradu i pripremu zemljišta za pšenicu koja u najvećem procentu dolazi iza kukuruza.

Visina i kvalitet prinosa kukuruza u velikoj meri zavisi od hibrida. Razlika u prinosu u zavisnosti od hibrida pri jednakim uslovima gajenja može dostići 10-35 %. I način korišćenja utiče na izbor hibrida : za ishranu stoke, proizvodnju skroba ,kukuruznih pahuljica, ulja, kokica i dr.

Selekcija kukuruza u našoj zemlji je veoma intenzivna, o čemu govori veliki broj priznatih hibrida. Sem domaćih, tu su još i brojne strane selekcije. Od tako velikog broja hibrida različitih dužina vegetacija proizvodnih osobina i različitih namena, moguće je sigurno izabrati najbolji hibrid za svaku parcelu. Prema tome izbor hibrida ne treba da predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji kukuruza i postizanju visokih prinosa.

Izvor:PSSS