banner-image
banner-image

Izmenjen pravilnik o davanju u zakup državnog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Jedna od izmena obuhvaćenih ovim pravilnikom odnosi se na proveru podataka o tome da li je fizičko ili pravno lice koje se javilo za ostvarivanje prava zakupa, odnosno davanja na korišćenje poljoprivrednog zemljišta bez plaćanja naknade koristilo poljoprivredno zemljište bez pravnog osnova u prethodnim agroekonomskim godinama. Ako se utvrdi da je poljoprivredno zemljište korišćeno bez pravnog osnova, a i izmirena je naknada u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, ta lica ostvaruju pravo zakupa, odnosno korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez plaćanja naknade u skladu sa uslovima propisanim ovim pravilnikom. U Pravilniku pre izmena lica o kojima je reč mogla su da ostvare pravo prečeg zakupa.

Izmene dalje predviđaju da zakupac poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg zakupa po osnovu stočarstva poljoprivredno zemljište koristi isključivo za proizvodnju hrane u skladu sa spiskom poljoprivrednih kultura koje se koriste za ishranu domaćih životinja na osnovu kojeg je i stekao ovo pravo zakupa.

Ako zakupac poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg zakupa po osnovu stočarstva ne koristi poljoprivredno zemljište isključivo za proizvodnju hrane u skladu sa spiskom poljoprivrednih kultura koje se koriste za ishranu domaćih životinja, ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta prestaje da važi zaključno sa istekom agroekonomske godine u kojoj je utvrđena nepravilnost, a poljoprivrednom gazdinstvu zakupca utvrđuje se pasivan status.

Kada su u pitanju investiciona ulaganja izmene Pravilnika predviđaju da zakupac zemljišta podnosi Ministarstvu zahtev za odobrenje na investiciona ulaganja, najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu i dostavlja elaborat za odobrenje na investiciono ulaganje za predmetno zemljište. Investitor podnosi elaborat za odobrenje na investicionog ulaganja.

Dinamika radova u elaboratu treba da bude takva da se investiciona ulaganja okončaju najkasnije u roku od pet godina od dana davanja odobrenja.

Kompletan Pravilnik može se pogledati na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

(Agrosmart)