banner-image

Još 15 dana za obnovu gazdinstava i zahteve za subvencije po hektaru i gorivo

Još 15 dana traje rok za obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava, odnosno za predaju zahteva za subvencije za biljnu proizvodnju i dizel gorivo. Poljoprivrednici treba da popune zahtev koji se nalazi na sajtu Ministarstva poljoprivrede, a mogu ga dobiti i u Upravi za trezor i u poljoprivrednim savetodavnim službama. To bi trebalo da urade najkasnije 30. aprila.

Nova gazdinstva mogu se u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) upisati tokom cele godine ali oni koji bi da dobiju subvencije u 2020. godini trebalo bi da se upišu do 30. septembra 2019.

Ukoliko se menja setvena struktura, takođe bi trebalo da se prijavi do kraja septembra. Kako je rečeno početkom godine, kada je donet Pravilnik o upisu i obnovi statusa u RPG za 2019, biće pooštrene kontrole na terenu i inspekcija će češće izlaziti na njive i proveravati da li je sva zemlja uneta u poljoprivredno gazdinstvo.  

Kada je o obnovi  registracije reč, Upravi se dostavljaju svi podaci koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru, a obavezno se dostavljaju podaci o:

poljoprivrednim kulturama na zemljištu koje se odnose na tekuću godinu;

vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se životinje drže ili uzgajaju;

promeni zemljišnog poseda i osnova korišćenja zemljišta (katastarska veličina i katastarska kultura, vlasništvo, zakup i sl.).

Ako posle isteka roka za obnovu registracije dođe do promene poljoprivredne kulture na zemljištu, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva dužan je da ispravi ove podatake do 31. maja tekuće godine. Ako nosilac poljoprivrednog gazdinstva, posle isteka roka za obnovu registracije, a najkasnije do 30. septembra za tekuću godinu, dostavi ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, to zemljište će biti upisano u Registar.

Upis je dobrovoljan i besplatan. Registruju se domaćinstva sa najmanje pola hektara poljoprivrednog zemljišta, na kojem privredno društvo, zemljoradnička zadruga, drugo pravno ili fizičko lice, obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. U Registar može da se upiše i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od pola hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno, drugo zemljište ili građevinska celina gde se obavlja stočarska, vinogradarska ili povrtarska proizvodnja (staklenici i plastenici), ili obavljaju drugi oblici poljoprivredne proizvodnje, kao što su uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr. prerada poljoprivrednih proizvoda ili druge aktivnosti kao što su seoski turizam ili stari zanati.

Prilikom prve registracije, poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno ili nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Poljoprivredno gazdinstvo u Registru se vodi u aktivnom statusu, osim, ako se steknu uslovi za pasivni status. Pasivni status nastaje ako se ne izvrši obnova, ako prestane neki od uslova za obnovu, u slučaju neotplaćivanja kratkoročnih kredita ili kašnjenja sa otplatom najmanje 90 dana, ako se ne vrati višak sredstava dobijenih na osnovu podsticaja, ako nisu upisane sve katastarske parcele zemljišta na kojima obavlja poljoprivrednu proizvodnju, u slučaju nepridržavanja propisa, dostavljanja netačnih i neistinitih podataka, falsifikovanje dokaza, otuđivanje predmeta podsticaja pre roka, nečuvanje dokumentacije u propisanom roku…

Takođe, pasivan status sleduje i one koji ostvaruju pravo na podsticaje za druga lica, spaljuju organskie ostatake posle žetve useva, koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova, podnose zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za istu svrhu po više propisa u toku kalendarske godine…

U toku trajanja pasivnog statusa poljoprivredno gazdinstvo nema pravo na bilo kakve podsticaje od države. Ako poljoprivrednik nije obnovio registraciju, pasivan status traje godinu dana, a ako se ne pridržava preuzetih obaveza, daje lažne podatke ili ne prijavi sve katastarske parcele, pasivan status može trajati i do pet godina.

S. Kuprešanin