banner-image

Podnošenje zahteva za razmenu semenske za merkantilnu pšenicu

Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, izvrši naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2019 i 2020 godine.

Razmena će se vršiti sa:

–  fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog  gazdinstava

–  ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve.

– zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane  u Agenciji za privredne

registre  sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

–  ostalim pravnim licima koja su registrovana  u Agenciji za privredne registre  sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2019. i 2020. godine  je sledeći:

 • 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2019. godine.
 • 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2020. godine su:

– za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava  – jedna blanko potpisana solo menica.

– za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve –  3 (tri) blanko sopstvene menice.

– za zemljoradničke zadruge – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora

–  za ostala pravna  lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika.

 Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu:

 • jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno do 20.000 kg,
 • ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima određivaće se na osnovu količina navedenih u podnetim zahtevima i raspoloživih količina semenske pšenice.

Zahtevi se dostavljaju  u pisanoj formi preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd ili u pisarnici Direkcije na istoj adresi .

            U zahtevima obavezno treba navesti  količinu i sortiment semenske pšenice, a za fizička lica: ime, prezime i matični broj nosioca aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, adresu, registarski broj gazdinstva i kontakt telefon.

Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru „ Best Seed Producer“  u Srbobranu su:

 • Simonida
 • NS 40 S
 • Pobeda
 • Zvezdana
 • Renesansa
 • Ilina
 • Zemunska rosa
 • Aurelija

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone u Beogradu: 011/3239-052, 3238-997, 3239-059, 3239-058 i u Novom Sadu 021/526-890.