banner-image

Povoljni krediti Razvojnog fonda APV za nabavku opreme za navodnjavanje

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Osnovni cilj odobravanja kredita je povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje iz kanalske mreže u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Krediti su namenjeni za podršku investicijama u poljoprivredi za finansiranje nabavke nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.
Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva može da iznosi od 1.000.000,00 do 50.000.000,00 dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost.

Kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 2,5 odsto.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo će u celosti refundirati uplaćenu naknadu za obradu zahteva i redovnu kamatu u 2019. godini.

Rok vraćanja kredita je do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 24 meseca.

U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope. Anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.

Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi 1.440,00 dinara za pravno lice, 600,00 dinara za preduzetnika i 246,00 dinara za fizičko lice i za vlasnika – preduzetnika. Naknadu za korišćenje usluga Kreditnog biroa je potrebno uplatiti i za jemca.

Za obezbeđenje kredita mogu se koristiti menice, garancija poslovne banke ili hipoteka.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Kompletan tekst Konkursa može se pogledati ovde.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem na: kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.