banner-image

Pravo na preči zakup traje dok traju uslovi po kojima je stečeno

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Pema ovom Pravilniku nakon zaključenja ugovora po osnovu prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva, zakupac treba da održava broj uslovnih grla na osnovu kojih je dobijeno pravo prečeg zakupa, sa odstupanjem do 10 procenata u odnosu na broj uslovnih grla na osnovu kojih je zaključen ugovor o zakupu po osnovu prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva.

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg zakupa po osnovu stočarstva zaključen na period duži od četiri godine, sadrži i obavezu zakupca da održava broj uslovnih grla na osnovu kog je zaključio ugovor, kao i da svake četvrte godine od godine u kojoj je zaključen ugovor, a najkasnije do 1. februara svake četvrte agroekonomske godine,  dostavi utvrđenu vrstu i broj uslovnih grla.

Ako se utvrdi da je broj uslovnih grla umanjen za više od 10 procenata u odnosu na broj uslovnih grla na osnovu kojih je zaključen ovaj ugovor, umanjuje se površina koja se daje u zakup po tom osnovu.

Ako tokom trajanja zakupa pravno ili fizičko lice prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je utvrđeno pravo prečeg zakupa, ugovor o zakupu prestaje da važi u skladu sa ovim pravilnikom. 

Zakupac poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg zakupa po osnovu stočarstva poljoprivredno zemljište koristi isključivo za proizvodnju hrane u skladu sa spiskom poljoprivrednih kultura koje se koriste za ishranu domaćih životinja na osnovu kojeg je i stekao ovo pravo zakupa.

Ako zakupac poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg zakupa po osnovu stočarstva ne koristi poljoprivredno zemljište isključivo za proizvodnju hrane u skladu sa spiskom poljoprivrednih kultura koje se koriste za ishranu domaćih životinja, ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta prestaje da važi zaključno sa istekom agroekonomske godine u kojoj je utvrđena nepravilnost, a poljoprivrednom gazdinstvu zakupca utvrđuje se pasivan status.

Kompletan teks pravilnika može se pročitati ovde.