banner-image

Povoljni krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa rokom otplate 20 godina

Poštanska štedionica aktivirala je dugoočekivanu kreditnu liniju za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Uslovi kreditiranja su trenutno jedni od najpovoljnijih na našem tržištu kredita.

Pravo na kredit može ostvariti korisnik – fizičko lice ukoliko ispunjava sledeće uslove:
1. Da uredno izmiruje obaveze prema Poreskoj upravi ili poseduje uverenje o reprogramu poreskih obaveza
2. da poseduje kreditnu sposobnost
3. da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac ili član najmanje 24 meseca do dana podnošenja zahteva za kredit
4. da ima otvoren namenski račun RPG u Banci
5. da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije
6. da je navršilo najviše 45 godina života do dana podnošenja zahteva za kredit
Rok vraćanja i otplata kredita:
Rok vraćanja kredita je do 20 godina, uz mogućnost grejs perioda do 12 meseci. Otplata se vrši u jednakim mesečnim anuitetima.
Grejs period –Kredit se odobrava bez ili sa grejs periodom do 12 meseci.
Učešće – Kredit se odobrava bez sopstvenog učešća Korisnika kredita
Puštanje sredstava kredita –Kredit se realizuje bezgotovinskim prenosom sredstava odobrenog kredita na račun prodavca nepokretnosti koja je predmet kreditiranja.

Iznos kredita: 5.000,00-200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, u zavisnosti od kreditnog kapaciteta Klijenta.

Kamatna stopa:
1. – za period prvih 24 meseca – fiksna i iznosi 2,00% na godišnjem nivou
2. – nakon 24-og meseca – kamatna stopa je promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M EURIBOR-a i fiksne marže koja iznosi 2,00% na godišnjem nivou
Naknade/Provizije:
1. naknada za realizaciju Odluke o odobravanju plasmana u visini od 1,5%, jednokratno, fiksno na iznosa odobrenog kredita.
2. provizija za monitoring kredita u visini od 1% na ostatak nedospele glavnice sa stanjem na dan 31.12. svake godine.
Za sve detalje oko kredita, kontaktirati najbližu ekspozituru Poštanske štedionice.

Izvor:Subvencije.rs