banner-image

Razmena 4.000.000 kg mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih zahteva za razmenu  4.000.000 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za  merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine.

Razmena će se obaviti pod sledećim uslovima:

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12)  za 1,80 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine;

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12)  za 2,00 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine;

Pravo na razmenu imaju:

– fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog  gazdinstva;

– ovlašćeni skladištari Direkcije;

– zemljoradničke zadruge,

– ostala pravna lica.

Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana  u Agenciji za privredne registre  sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Za razmenu je na raspolaganju mineralno đubrivo NPK (6:24:12) u količini od 4.000.000 kg

Mineralno đubrivo NPK (6:24:12) koje se daje u razmenu je domaćeg porekla, upakovano u polietilenske vreće, egalizovane na 25/1 kg neto mase, na euro paletama, zaštićeno PVC folijom, koje u potpunosti odgovara standardu kvaliteta utvrđenog SRPS-om.

Đubrivo će se preuzimati u skladištu  “Elixir Zorka-Mineralna đubriva“ DOO Šabac.

Merkantila pšenica roda 2020. i 2021. godine, koja se isporučuje iz  razmene, u svemu mora odgovarati odredbama srpskog standarda SRPS E.B1.200 i SRPS E.B1200/1, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.,  sadržaj sirovih proteina min. 11,5% Merkantilna pšenica je u rasutom stanju, uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara  Direkcije.

Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2021, do 15.08.2021. godine. Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet  razmene.

Ugovaranje razmene mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Direkcije  i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, odobrava se u razmenu maksimalno do 5.000 kg, a ovlašćenom skladištaru Direkcije, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 500.000 kg.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2021. godine su:

– za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva  – jedna blanko potpisana solo menica.

– za ovlašćene skladištare  Direkcije  – 3 (tri) blanko sopstvene menice;

– za zemljoradničke zadruge – garancija poslovne banke ili dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist  Direkcije  na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora;

– za ostala pravna  lica – garancija poslovne banke ili dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist  Direkcije  na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika,  u visini vrednosti ugovora.

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati na Obrascu koji , koji je u prilogu,   do 15.11.2020. godine, poštom  na adresi:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

11000 Beograd, ul. Dečanska br.8a

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona

–  011/3239-992 , lice za kontakt Ljiljana Ilić, e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs

–  011/3349-831, lice za kontakt Helena Žugić, e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs

 

Obrazac

 

ZAHTEV ZA UGOVARANjE RAZMENE MINERALNOG ĐUBRIVA

NPK (6:24:12) ZA  MERKANTILNU PŠENICU

Podnosilac zahteva (pun naziv privrednog subjekta odnosno nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva):

_________________________________________________________________________

PIB: ___________________________________

Matični broj:____________________________

JMBG: _______________________________________________________________

Br. reg. polj. gazdinstva (BPG): ________________________________________________

Mesto: _____________________________________________________________________

Adresa: ____________________________________________________________________

Ime osobe za kontakt i telefon: ____________________________________________________________________________

Količina mineralnog  đubriva NPK (6:24:12)     __________kg

Rod merkantilne pšenice: ______________

Podnosilac zahteva

________________________