banner-image
banner-image

Pravilno skladištenje kukuruza najbolja prevencija protiv mikotoksina

Na području delovanja RC Čačak, na lokalitetima: Rakova, Ljubić, Mrčajevci, Zablaće, Baluga, Lipnica, Viča, Veles, Belica, Vranjica, Rogača i Prijevor izvršen je vizuelni pregled zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu i to na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

Foto: PIS

Pregledano je po 100 klipova na svakoj parceli u cilju utvrđivanja prisustva gljiva iz roda FusariumAspergillusPenicilliumCladosporium i oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis i pamukova sovica – Helicoverpa armigera) na klipovima.

Gljive iz rodova FusariumAspergillus i Penicillium su sposobne da u određenim uslovima proizvode mikotoksine, kao sekundarne metabolite, koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja. Važan momenat je utvrđivanje prisustva gljiva u polju, kako bi se preduzeli ispravni koraci u procesu berbe i čuvanja kukuruza.

Rezultati vizuelnih pregleda zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu su:

–        prisustvo oštećenja od insekata (pamukova sovica – Helicoverpa armigera i kukuruzni plamenac

–  Ostrinia nubilalis) na 2% do 39% klipova,

–        prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium na 0% do 8% klipova,

–        prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus na 0% do 6% klipova,

–       prisustvo simptoma gljiva iz roda Penicillium na 0% do 1% klipova,

–        prisustvo simptoma gljiva iz roda Cladosporium na 0% do 3% klipova,

–        prisustvo simtoma kombinovanih oštećenja na 0% do 7% klipova.

Prisustvo ovih gljiva na klipu ne podrazumeva i prisustvo mikotoksina. Analizom uzoraka u laboratoriji PIS-a nije utvrđeno prisustvo mikotoksina iznad zakonski dozvoljenih vrednosti.

Prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinima ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje one  iznose: 4µg/kg za aflatoksin, 4000 µg/kg za fumonizin, 350 µg/kg za zearalenon, 1750 µg/kg za deoksinivalenol (DON) i 5 µg/kg za ohratoksin.

Međutim,  veoma je važan i proces čuvanja kukuruza kako ne bi i u toku skladištenja došlo do sinteze mikotoksina.

Kako bi se izbegli uslovi za sintezu mikotoksina, neophodno je u što kraćem roku po berbi (u roku od jednog dana) skinuti vlagu zrna na 14%, a temperaturu u procesu čuvanja treba održavati između 5 °C i 10 °C.

Najpovoljniji uslovi za bezbedno čuvanje kukuruza su temperatura oko 5 °C i vlaga zrna do 14%.

Izvor: PIS