banner-image

Povećana aktivnost azijske voćne mušice u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Leskovac, praćenje azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na vinovoj lozi, vrši se na lokalitetima  Vinaračkog i Jugbogdanovačkog vinogorja.

Monitoring se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom, na nedeljnom nivou, tokom cele godine. Na punktovima Hisar i Đakus, registruju se povećani ulovi odraslih jedinki  na lovnim klopkama.

Azijska voćna mušica je veoma destruktivna štetočina. Prezimljava u stadijumu odrasle jedinke (imaga), koji se aktivira u  proleće sa porastom temperature  iznad 10 C°.

U zavisnosti od uslova može imati i više od 15 generacija godišnje. U povoljnim uslovima aktivna je tokom cele godine, a ženke aktivno traže zdrave plodove domaćina koji su u fazi zrenja da bi položile jaja. Na temperaturama u našim uslovima za piljenje larvi potrebno je 7 – 8 dana. Usled ishrane larvi plodovi potpuno propadaju.

Za zaštitu vinove loze, kao i ugroženih voćnih vrsta (jagoda, malina, kupina, borovnica, višnja, trešnja, breskva, kajsija, šljiva, smokva), u cilju smanjenja populacije navedene štetočine  preporučuje se  sprovođenje sledećih mere kontrole:

– postavljanje što većeg broj klopki za masovno izlovljavanje, prvenstveno na obodima zasada na rastojanju od 2-3 metara, a unutar parcele na 5 metara.

– kao klopke mogu se  koristiti plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica, prečnika 4 mm. Takođe, potrebno je napraviti otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 i par kapi deterženta za sudove.

– skraćenje intervala branja plodova, u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa njive.

– redovno sprovođenje sanitarnih mera kao što su odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme gde se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

– održavanje higijene ivica parcela na kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Hemijske mere kontrole mogu doprineti smanjenju odraslih jedinki, ali ne i jaja i larvi koje se nalaze unutar plodova i na koje ne mogu delovati primenjeni insekticidi. Takođe, ova štetočina polaže jaja u zrele plodove što ograničava upotrebu insekticida zbog karence.

Izvor: PIS