banner-image

Kovid i afrička svinjska kuga – izazovi za EU poljoprivredu

Održivi prehrambeni sistemi, stanje na evropskom poljoprivrednom tržištu te posebni izazovi povezani s bolešću kovid-19 i afričkom svinjskom kugom bili su glavne teme rasprave na neformalnom videokonferencijskom sastanku evropskih ministara i ministarki poljoprivrede i ribarstva. Razgovarali su i o politikama EU sa šumama u vezi, te o strategiji EU za šume.

Evropski poljoprivredno-prehrambeni sektor danas je suočen s nizom izazova. Koordinacija među državama članicama na različitim nivoima potrebnija je no ikad. Moramo osigurati usklađenost naših politika u području poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, životne sredine i zdravlja, kao i nastavak razmene informacija o situacijama koje se brzo menjaju, a u nekim su slučajevima i dosad nezabeležene, kao što je pandemija bolesti kovid-19.

Julia Klöckner, nemačka savezna ministarka prehrane i poljoprivrede

Tokom sednice predsedništvo Saveta EU i Evropska komisija izvestili su o napretku postignutom unutar EU u rešavanju problema gubitka i rasipanja hrane. Predsedništvo je istaklo da države članice sada imaju relevantne nacionalne strategije i planove u kojima se i donacije hrane navode kao ključan element tih strategija. Ministri i ministarke osvrnuli su se na uticaj bolesti kovid-19 na gubitak i rasipanje hrane, pri čemu je predsedništvo naglasilo potrebu da se izbegne čuvanje zaliha hrane kako bi ona bila dostupna svima. Komisija je izrazila spremnost na produženje mandata platforme EU-a o gubitku i rasipanju hrane nakon 2021.

Danska delegacija obavestila je ministre i ministarke o trenutnom stanju u vezi s vidrama i bolešću kovid-19 u toj zemlji i pritom objasnila zbog čega vidre zaražene mutiranom verzijom virusa predstavljaju mogući rizik za delotvornost vakcine protiv bolesti kovid-19. Ministri i ministarke složili su se s time da se radi o pitanju zdravlja u Evropi, a ne samo o pitanju dobrobiti životinja. Predsedništvo je izrazilo potrebu da se razmena informacija o tom pitanju nastavi i da se organizuje buduća rasprava o tome kako se vidra uzgaja u Evropi.

Češka i poljska delegacija obavestile su ministre i ministarke o zahtevu upućenom Komisiji za dalju koordinaciju u borbi protiv afričke svinjske kuge i za smanjenje povezanog administrativnog opterećenja, posebno u pogledu postupaka povezanih sa sufinansiranjem. Ministri i ministarke su podržali tu inicijativu, istakavši da je potrebno više koordiniranih mera kojima će se državama članicama omogućiti da suzbiju i iskorene afričku svinjsku kugu.

Komisija je ujedno izvestila o ishodu konferencije „od polja do stola” koju je Komisija organizovala 15. i 16. oktobar 2020. Neki su ministri i ministarke zatražili od Komisije da provede relevantne procene efekta i naglasili važnost sudelovanja svih učesnika u strategiji. Ministri i ministarke takođe su iskoristili priliku da od Komisije zatraže da navede namerava li da povuče svoj predlog o paketu za reformu ZPP-a nakon 2020. Poverenica Kyriakides odbacila je tu ideju.

Na poziv predsedništva, radi pripreme doprinosa EU za sastanak na vrhu UN o prehrambenim sistemima koji će se održati iduće godine, posebna izaslanica glavnog sekretara UN za taj sastanak na vrhu dr. Agnes Kalibata izvestila je ministre i ministarke o pripremama i ciljevima sastanka.

Istaknuti su važnost zelenog plana i strategije „od polja do stola” u ubrzavanju globalnog prelaza na održive prehrambene sisteme. Ujedno su ministri i ministarke pozvali na održavanje ambicioznog sastanka na vrhu na kojem bi se mogli okupiti svi učesnici.

Poljoprivreda – stanje na tržištu

Ministri i ministarke održali su razmenu mišljenja na temelju prezentacije Komisije i pisanih doprinosa država članica. Istaknuto je nekoliko elemenata zbog kojih je više poljoprivredno-prehrambenih tržišta pod pritiskom, kao što su, među ostalim, tržište svinjskog mesa (koje su spomenuli mnogi ministri i ministarke), goveđeg mesa, mesa peradi, vina i mlečnih proizvoda. Različite delegacije zatražile su brze intervencije kako bi se uspešno prevladali otežavajući izazovi, uključujući drugi talas pandemije bolesti kovid-19, zatvaranje ugostiteljskog sektora, afričku svinjsku kugu te trenutna i preteća trgovinska ograničenja. Austrijska delegacija obavestila je ministre i ministarke i o posledicama sporazuma o pridruživanju između EU i Mercosura na poljoprivredu. Nekoliko delegacija pozvalo je na uravnotežene trgovinske sporazume EU kojima će se zadržati visoki standardi zaštite životne sredine postignuti u okviru EU.

S. K.