banner-image
banner-image

Raška bespovratno daje 4.000.000 dinara za razvoj seoskog turizma

Opština Raška, raspisala je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine u 2021. godini.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava koja se dodeljuju realizacijom ovog konkursa iznosi 4.000.000,00 dinara, koja su opredeljena Odlukom o budžetu opštine Raška za 2021. godinu.

Podnsilac zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška, koji ispunjava uslove navedene u konkursu ima pravo na dodelu podsticajnih sredstava u iznosu do 70 % od vrednosti odobrenih aktivnosti u okviru poslovnog plana , a najviše do 400.000,00 dinara.

Svrha dodele podsticajnih sredstva je stvaranje uslova za unapređenje i razvoj seoskog turizma i obezbeđenje kvalitetnih ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskim turističkim domaćinstvima na teritoriji opštine Raška, a samim tim i unapređenje ruralne-ekonomije i kvaliteta života na seoskom području.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje razvoja ruralnog turizma, za investicije koje se sprovode sa ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

  1. Podsticaji za podršku investicijama za izgradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u seoskim turističkim domaćinstvima ili domaćoj radinosti.
  2.  Podsticaji za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica i drugih promotivnih aktivnosti.

Podsticajna sredstva za razvoj seoskog turizma dodeljuju se kao namenska, bespovratna sredstva u vidu podsticaja na osnovu konkursa.

Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:
1. Fizička lica čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti;
2. Fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
3. Preduzetnik.

Korisnik podsticajnih sredstava ima obavezu da obezbedi sufinansiranje odobrene mere u skladu sa odobrenim sredstvima i navedenim procentom za sufinansiranje iz poslovnog plana koji ne može biti manji od 30 %.

Rok za predaju zahteva za dodelu podsticajnih sredstava i prateće dokumentacije je 60 dana od dana objavljivanja konkursa .

Dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Raška i kod članova komisije, radnim danima od 07:00 do 15:00 časova.

Kontakti: opštinska uprava: 036/736 224 i 036/736 244,  članovi komisije: 064 817 2071, e-mail: turizam@raskaturizam.rs