banner-image

Robne rezerve oglasille razmenu merkantilne za semensku pšenicu

Republička direkcija za Robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice za 5.555 tona semenske pšenice.

Predmet oglasa je razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2021. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije. Treba da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama.

Elementi kvaliteta pšenice su: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%.

Pšenica treba da je u rasutom stanju. Cena je 22,35 din/kg sa PDV-om, cena merkantilne pšenice sa Produktne berze Novi Sad, na dan 28.07.2021. godine.

Isporuka: na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje je po dobijanju sredstava obezbeđenja isporuke semenske pšenice, a vrši se kod Skladištara po nalogu Direkcije, gde se utvrđuje količina i kvalitet, a najkasnije do 30.09.2021. godine.

U razmenu se daje 5.555 tona sertifikovanog semena prve generacije sledećeg sortimenta:

– SIMONIDA u količini od ………….. 1.550 t

– POBEDA u količini od …………. 1.100 t

– ILINA u količini od …………. 150 t

– ZVEZDANA u količini od …………. 500 t

– NS 40 S u količini od …………. 1.200 t

– RENESANSA u količini od ………….. 655 t

– OBALA u količini od ………….. 200 t

– FUTURA u količini od ………….. 200 t

Semenska pšenica, koja se isporučuje iz razmene, je roda 2021. 2 godine. U pogledu kvaliteta mora odgovarati odredbama zakona o semenu („Sl.glasnik RS“, br. 45/05 i 30/10). Propisno je upakovana u polipropilenske vreće koje su egalizovane na 25/1, 50/1 kg neto mase sa propisanom deklaracijom ili u džambo vrećama sa propisanom deklaracijom. Cena u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene. Isporuka je na paritetu u skladište isporučioca. Rok isporuke je najkasnije do 05.09. 2021. godine.

Obaveza isporučioca je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti robu do 31.12.2021 godine. Takođe, obaveza isporučioca je da prilikom isporuke semenske pšenice po nalogu Direkcije vrši utovar krajnjem korisniku.

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke

 Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 11.08.2021. godine, do 11. časova. Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd.

Detaljne informacijemogu se pogledati na sajtu Republičke direkcije za  robne rezerve.