banner-image
banner-image

Robne rezerve oglasile razmenu pšenice za belo brašno

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 30.000 tona merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba.

Ukupna količina pšenice za razmenu je 30.000 tona.

Merkantilna pšenica treba da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%. Razmenjuje se u rasutom stanju.

Pšenično brašno za razmenu je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50kg neto mase sa propisanom deklaracijom ili u drugo raspoloživoj ambalaži u dogovoru sa proizvođačima hleba. Cena brašna je 33,00 din/kg, sa pdv-om.

Rok isporuke je najkasnije 15 dana od dana preuzimanja merkantilne pšenice. Obaveza skladištara je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti brašno do konačne isporuke.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 23.11.2021. godine, do 11 časova. Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u zatvorenoj koverti u pisarnicu Direkcije na adresi: ul.Dečanska broj 8a, Beograd, 6. sprat.

Sve dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti na telefone: 011/3343-652 i 021/526-890.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustanka od realizacije ovog javnog oglasa.