banner-image

Od 1. januara korišćenje pesticida samo uz obuku

Od 1. januara 2022. godine svi poljoprivrednici koji koriste pesticide moraće da prođu obaveznu obuku, dok će sertifikat biti uslov da profesionalni korisnici u doglednom vremenu, kada veći broj lica bude obučen, mogu na osnovu njega da kupuju sredstva za zaštitu bilja u registrovanim prodajnim objektima, odnosno u poljoprivrednim apotekama.

“Izmene Zakona o sredstvima za zaštitu bilja donete su 2019. godine, s tim što odredbe koje se odnose na obuku poljoprivrednih korisnika, kao i odredbe koje se odnose na obaveznu proveru tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, počinju sa primenom od 1. januara 2022. godine”, navode za Biznis.rs iz Uprave za bilje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako objašnjavaju u resornom ministarstvu, u skladu sa odredbama pomenutog zakona sva lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti i lica koja svoje poljoprivredne proizvode stavljaju na tržište smatraju se profesionalnim korisnicima i dužni su da primenu sredstava za zaštitu bilja i sve aktivnosti u vezi sa primenom, kao što su rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje, sprovode pod uslovima i na način kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina. U tom smislu će biti organizovane obuke za sva ova lica koja će dobiti sertifikat profesionalnog korisnika.

“Kroz obuke korisnici pesticida će dobiti saznanja o samim pesticidima, mehanizmima njihovog delovanja, fizičkim i hemijskim svojstvima, pravilnom načinu rukovanja, primene, skladištenja, transporta, odlaganja. Takođe, korisnici će dobiti informacije o korišćenju ličnih zaštitnih sredstava, poštovanju karence, zaštiti zdravlja ljudi, domaćih i divljih životinja, svih neciljanih organizama, prvenstveno pčela, o integralnom upravljanju štetnim organizmima u smislu što manje upotrebe hemijskih sredstava i korišćenja agrotehničkih i mehaničkih mera u cilju suzbijanja štetnih organizama i korova”, navode u Ministarstvu poljoprivrede.

Sve ove mere imaju za cilj proizvodnju bezbedne hrane, prvenstveno u smislu ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji su manji od maksimalno dozvoljenih količina ostataka, kao i zaštitu životne sredine.

Kupovina pesticida “na crno” rizik i za proizvođače i za potrošače

Na pitanje gde se najčešće snabdevaju srpski poljoprivrednici kada je reč o ovim sredstvima i koliko je u Srbiji zastupljeno „crno tržište“ pesticida, u ministarstvu naglašavaju da se prodaja vrši u poljoprivrednim apotekama koje moraju da budu upisane u Registar distributera i uvoznika, što znači da ispunjavaju uslove za promet i da imaju zaposleno stručno lice, koje korisnicima daje savete u vezi sa izborom pesticida i načinom primene.

“Korišćenje sredstava za zaštitu bilja mora da bude u skladu sa deklaracijom i uputstvom koje se nalazi uz svako sredstvo i u kojem je detaljno napisano o kakvom se pesticidu radi, za koju namenu je registrovan, u kojoj kulturi, količini i kom vremenskom periodu se primenjuje. To je bila obaveza i do sada, a i ubuduće”, ističu u Upravi za bilje ministarstva poljoprivrede.