banner-image

U Rumi u prvom krugu, nadmetanje za zakup 728 hektara

Opština Ruma je 18.01.2023. godine raspisala oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po uslovima prvog kruga nadmetanja.

Nakon realizacije godišnjeg programa u delu koji se odnosi na pravo prečeg zakupa po osnovu stočarstva, preostalo zemljište na području opštine Ruma u ukupnoj površini od 728 ha nudi se u zakup na period od 15 godina u prvom krugu nadmetanja. U ponudi je najviše njiva, ukupno 643 ha, dok je pašnjaka i livada oko 65 ha. Zemljište se nudi u svim katastarskim opštinama, raspoređeno u ukupno 428 jedinica javnih nadmetanja.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači imaju priliku da obiđu poljoprivredno zemljište koje se daje u zakup dana 23.01.2023. od 10 časova. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu nadmetanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
– fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
– fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;
– pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Ponuđač je dužan da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostavi dokaz o uplati depozita za učešće na javnom nadmetanju, osim ako je za jedinicu javnog nadmetanja utvrđen iznos depozita manji od 1.000 dinara.

Rok za prijavu ističe 25.01.2023. godine u 15 časova. Prijave se šalju isključivo elektronskim putem kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje. Detaljno pisano i video uputstvo za korišćenje ove aplikacije, zainteresovani ponuđači mogu pronaći na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište.

Rang lista najpovoljnijih ponuđača biće kreirana i objavljena na sajtu Uprave dana 02.02.2023. godine u 10 časova.