banner-image

Kuda idu poljoprivredne penzije

U novom zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1.januara 2015.godine, novina za buduće poljoprivredne penzionere je da će sada doprinose za penzijsko osiguranje uplaćivati samo jedan član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Naime, vraćena je odredba iz 2003.godine, a koja je važila do 31.decembra 2010.godine, po kojoj je obavezno bio osiguran samo jedan član, a ostali članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva  samo ako podnesu zahtev. Ovo će omogućiti da mnogi koji su uplaćivali sebi doprinose istupe iz PIO osiguranja. To će dovesti do smanjenja broja poljoprivrednika koji sebi uplaćuju doprinose (1999.g. bilo ih je 481.000, a  2014.godine 161.000). Problem je još veći  kad se sagleda broj onih koji primaju poljoprivredne penzije (1999.g. primalo je 196.000, a krajem 2014.godine 213.000 poljoprivrednika). Odnos poljoprivrednih penzionera i onih koji su 1999.godine uplaćivali doprinose bio je 1:2,5, a danas je 1:0,8.         

Osnovni razlog drastičnom padu broja poljoprivrednih osiguranika je što je poljoprivredna penzija mala, i u proseku iznosi oko 10.600 dinara. U prošloj godini 3710 poljoprivrednih penzionera je primalo po 5.000 dinara mesečno, a najveća poljoprivredna penzija iznosila je 62.380 dinara i prima je samo 68 poljoprivrednih penzionera.          
Oni poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove za prestanak uplate doprinosa za PIO mogu podneti zahtev da više ne žele sebi da plaćaju doprinose za penziju, a onda će dobiti rešenje kojim se utvrđuje da više nisu na spisku osiguranika.      
Prava iz PIO su : za slučaj starosti – starosna i prevremena starosna penzija; za slučaj invalidnosti – invalidska penzija; za slučaj smrti – porodična penzija i naknada pogrebnih troškova; za slučaj telesnog oštećenja usled povrede na radu – novčana naknada; za slučaj pomoći i nege drugom licu – pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.          
Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 65 godina života i najmanje 15  godina staža osiguranja; kad navrši 45 godina staža osiguranja, a izuzetno za osiguranike žene kad navrše najmanje 15 godina staža osiguranja i u 2015.godini, 60 godina i šest meseci života, u 2016.godini, 61 godinu života i td. u skladu sa zakonom.        
Najniža osnovica osiguranja za poljoprivrednike za celu 2015.godinu iznosi 22.357 dinara, a stopa doprinosa je 26%.        
I ovaj zakon ne daje odgovor šta sa onima koji nisu uplatili a i dalje ne plaćaju doprinose za PIO, a obaveze iz ranijih godina su im velike. Ipak postoji zakon koji nalaže državi, odnosno Poreskoj upravi gonjenje i kažnjavanje prekršilaca poljoprivrednika koji ne plaćaju penzijski doprinos, a to je Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Njime se propisuje zakonska obaveza Poreske uprave da prinudno naplaćuje dugove po socijalnom osiguranju poljoprivrednika. U praksi Poreska uprava još nije počela sa prinudnom naplatom dugova od poljoprivrednika po osnovu socijalnog osiguranja, jer to moramo priznati  predstavlja tešku političku odluku.                                            

Savetodavac za agroekonomiju,
Živko Stefanović dipl.ing

PSSS Loznica