banner-image

Prva mera IPARD-a

Mere IPARD programa

Prva faza:

-Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava 
-Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda;
-Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu;

Druga faza:

-Priprema i sprovođenje lokalnih akcionih strategija – LEADER pristup, 
-Agro- ekološke mere – organska poljoprivreda;

I Mera „Investicije u materijalna sredstva poljoprivrednih gazdinstava“

Prioritetni sektori: mleka, mesa, voća i povrća

Ko može da konkuriše za sredstva:

Krajnji korisnici su poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i to:
– fizička lica (uključujući preduzetnike), i 
– pravna lica, sa manje od 25% kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti,

Korisnici treba da:

– dokažu da nemaju neizmirene poreze i doprinose, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državnim i organima lokalne samouprave u trenutku podnošenja prijave,
– pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
– u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS,
– u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

Proizvodnja mleka 

Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 300 krava: 

-Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu: 
• za štale za krave, uključujući opremu za objekte za proizvodnju mleka, opremu za mužu, opremu za hlađenje mleka i skladišne objekte na gazdinstvu; 
• u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, kao i opremu za sprečavanje zagađenja vazduha, 
• skladišne kapacitete za stajnjak uključujući specifičnu opremu za objekte za rukovanje i korišćenje hrane i životinjskog otpada, 

-Investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 150 kW) i opremu,
-Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (na farmi) 

-Izgradnja/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za objekte za rukovanje hranom i životinjskim otpadom,
-Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (na farmi) 

Proizvodnja mesa 

Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 1000 goveda, 150 do 1000 ovaca ili koza, 100 do 10.000 svinja 

-Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremu za:
• štale; 
• objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za sprečavanje zagađenja vazduha, 
• skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za rukovanje i korišćenje hrane i životinjskog otpada,
• Specijalizovana oprema za transport i primenu stajnjaka; 
-Ulaganje u opremu i mehanizaciju (uključujući traktore do 150 kW) 
-Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (na farmi) 

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 1000 goveda, ovaca ili koza, preko 10.000 svinja, preko 5000 pilića po turnusu

-Izgradnja/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za objekte za rukovanje i korišćenje hrane i životinjskog otpada.
-Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (na farmi) 

Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)

Poljoprivredna gazdinstva sa 2 do 50 hektara zemljišta pod usevima: 

-Kupovina traktora (uključujući traktore do 150 kW), mašina i mehanizacije osim kombajna,
-Izgradnja skladišnih objekata i oprema

Poljoprivredna gazdinstva sa 50 do 100 ha zemljišta pod usevima:

-Kupovina mehanizacije i mašina za poljoprivrednu proizvodnju,
-Izgradnja skladišnih objekata i opreme

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 100 ha zemljišta pod usevima:

-Izgradnja, proširenje, renoviranje, modernizacija i opremanje skladišnih kapaciteta

Proizvodnja voća i povrća

Poljoprivreda gazdinstva sa 2-20 ha jagodičastog voća i 5-100 ha drugog voća: 

-Kupovina traktora (uključujući traktore do 150 kW), mašine i oprema,
-Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika ili staklenika, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju voća, cveća i rasada;
-Investicije u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili u opremu za objekte za skladištenje voća; uključujući ULO hladnjače,
-Investicije u sisteme za zaštitu voćnjaka od grada (uključujući računarsku opremu)
-Ulaganje u sisteme za navodnjavanje koristeći: podzemne vode (voda iz izvora ili vrela), i površinske vode (povlačenja iz reka, jezera i akumulacija), uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice

Poljoprivredna gazdinstva sa 500-10.000m2 plastenika/staklenika, ili 0,5–50 ha otvorenog prostora za proizvodnju povrća: 

-Kupovina traktora (uključujući traktore do 150 kW), mašine i oprema,
-Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika/staklenika, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju povrća, cveća i rasada;
-Investicije u sisteme za navodnjavanje (otvoreno polje) povrća koristeći podzemne i površinske vode,
-Investicije u izgradnju/rekonstrukciju/opremu za objekte za skladištenje povrće; uključujući ULO hladnjače,
-Izgradnja sistema, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice;

PRIHVATLjIVI TROŠKOVI

-Izgradnja ili unapređenje objekata;
-Kupovinu novih mašina i/ili opreme, uključujući kompjuterski softver;
-Opšti troškovi, kao što su troškovi arhitekte, inženjera, drugih konsultanata; studija izvodljivosti; sticanje patentnih prava i licenci; sve do iznosa od 12% dozvoljenih troškova, 
-Visina prihvatljivih troškova za izradu biznis plana (do milion eura – 5%, od 1-3 miliona – 4%, preko 3 miliona – 3%);
-Opravdani troškovi se određuju bez PDV;
-Investicije ne mogu značajno da se menjaju u roku od 5 godina od konačne isplate od strane IPARD agencije.

INTENZITET POMOĆI I STOPA DOPRINOSA EU

Intenzitet pomoći iznosi do:
• 60% ukupnih prihvatljivih troškova,
• 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja zahteva),
• 70% u planinskim oblastima.
Minimalni i maksimalni iznos podobnih investicija po sektorima je sledeći:

-Za voće, povrće i ostale useve: 
min. 10.000 €, maks. 700.000 €;
-Za sektor mleka, mesa, useva i industrijskog bilja:
min. 15.000€, maks 1.000.000 €

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra pomoći u toku programskog perioda.