banner-image

Vojvođanima zajam za njive

Vojvođanske institucije – Pokrajinski fond za poljoprivredu i Razvojni fond imaju trenutno niz otvorenih konkursa za poljoprivrednike pa između ostalog daju i dugoročne zajmove za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Ovo je konkurs Razvojnog fonda Vojvodine koji će pomoći paorima u kupovini njiva sa 150 miliona dinara.

Kako je navedeno na sajtu Fonda, osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje novca kako bi se stvorili uslovi za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pod poljoprivrednim zemljištem podrazumeva se zemljište  za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade, ili pašnjaci, te ono za koje je određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Na zajam vojvođanski poljoprivrednici mogu da dobiju od 500.000 dinara do 10.000.000 dinara. Kamatna stopa je dva odsto na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke i tri odsto na godišnjem nivou za one obezbeđene hipotekom. Kamatna stopa za korisnike kredita koji svoju poslovnu aktivnost obavljaju na teritorijama gradova i opština APV svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen.

Za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate. Rok vraćanja kredita je 60 meseci, nakon isteka grejs perioda od godinu dana, a sopstveno učešće je najmanje 20  vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine. U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope.

Minimalni uslovi koje podnosioci zahteva treba da ispune su da nemaju dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu, da ne duguju po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, da imaju manje od 60 godina. Fond daje zajam za kupovinu najmanje hektar, a najviše 15 hektara poljoprivrednog zemljišta, a ono mora biti u prečniku do 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Sve informacije i konkursna dokumentacija mogu se naći na sajtu Razvojnog fonda – file:///C:/Users/Sladjana/Downloads/XXXVII_Konkurs_za_dugoro%C4%8Dne_kredite_za_kupovinu_poljoprivrednog_zemlji%C5%A1ta.pdf.

(Agrosmart)