banner-image

Biljne vaši na strnim žitima

Obilaskom poljoprivrednih prozvođača u Starčevu i Omoljici, utvrđeno je prisustvo biljnih vaši na klasovima strnih žita. Populacija vaši je izuzetno velika na parcelama gde nije odrađen insekticidni tretman u cilju suzbijanja žitne pijavice (Lema melanopus L.).

Biljne vaši su sitni insekti, različitih boja (zavisi od vrste), ali najčešće su crne, crvene i zelene. Postoje krilate i beskrilne forme. Imaju veliki broj generacija tokom godine. Na gajenim biljkama se kod nas javlja oko 100 vrsta, a ekonomski značajno oko 40.

Štete od vaši mogu biti:

  1. direktne – isisavaju biljne sokove, slabe biljku, smanjuju rast, utiču na kvalitet plodova.
  2. indirektne – prenose biljne viruse, stvaraju uslove za pojavu gljiva čađavica.
  3.  

Sve biljne vaši se razmnožavaju partenogenezom – iz neoplođenih jaja razvijaju se nove jedinke. Ženka rađa žive larve bez oplodnje, tako da samo jedna ženka na klasu može formirati čitavu koloniju. Sveže položena jaja su zelena, a kasnije postaju crna. Biljne vaši, koje se razvijaju na strnim žitima, prezimljavaju kao odrasle ženke i larve ili u formi jajeta na žitima i travama. Mesto ishrane je  klas. Javljaju se u proleće, a najveća brojnost je početkom jula, kasnije opada.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled klasova pšenice i drgih strnih žita na prisustvo vaši. Ukoliko se utvrdi velika brojnost, preporučuje se insekticidni tretman nekim od sledećih preparata koji imaju kratku karencu (10 – 14 dana):

  • FURY 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin): 0,1 l/ha
  • DURBIN EW (a.m. cipermetrin): 0,3-0,6 l/ha
  • CYTHRIN (a.m. cipermetrin): 0,12-0,24 l/ha

 

Savetodavac: mast. inž. zaštite bilja Stojan Jevremović

PSS Institut Tamiš doo Pančevo